1 ổ bánh mì bao nhiêu calo? Ăn bánh mì có tăng cân không?

<g data-name="Layer 2" id="Layer_2"><path d="M28,10H4A1,1,0,0,1,4,8H28a1,1,0,0,1,0,2Z"/><path d="M28,17H4a1,1,0,0,1,0-2H28a1,1,0,0,1,0,2Z"/><path d="M28,24H4a1,1,0,0,1,0-2H28a1,1,0,0,1,0,2Z"/></g><g id="frame"><rect class="cls-1" height="32" width="32"/></g> </svg> </span> </div> </div><div class="header-logo hide-desktop flex-1"> <a href="/" class="site-header__logo-image" title="Thế Giới Whey"> <img src="//diendanmuaban.edu.vn/cdn/shop/files/LOGO-WEBSITE_145x@2x.png?v=1700190639" alt="Thế Giới Whey" height="70.04830917874396" width="145" style="max-width: 145px; width:auto; height:auto;"> </a> </div> <div class="header-logo hide-mobile col-md-3"> <a href="/" class="site-header__logo-image" aria-label="Thế Giới Whey"> <img src="//diendanmuaban.edu.vn/cdn/shop/files/LOGO-WEBSITE_145x@2x.png?v=1700190639" alt="Thế Giới Whey" height="70.04830917874396" width="145" style="max-width: 145px; width:auto; height:auto;"> </a> </div> <div class="search-bar pd-0 col hide-mobile"><div class="aloSearch header-search"> <div class="laber_mini_cart"> <div class="mini_cart_wrap laber_search"> <form action="/search" method="post" class="search_header mini_search_frm truyền thông quảng cáo js_frm_search" role="search"> <input type="hidden" name="type" value="product"> <input type="hidden" name="options[unavailable_products]" value="last"> <input type="hidden" name="options[prefix]" value="none"> <div class="row"> <div class="frm_search_input col"> <input class="search_header__input js_iput_search" autocomplete="off" type="text" name="q" placeholder="Tìm dò thám thành phầm hoặc Bài viết lách..."> </div> <div class="col-auto btn_search"> <button class="search_header__submit js_btn_search" aria-label="link"> <span>Tìm Kiếm</span> </button> </div> </div> </form> <div class="mini_cart_content fixcl-scroll widget"> <div class="fixcl-scroll-content product_list_widget"> <div class="skeleton_wrap skeleton_js d-none-important"> <div class="loading_search"><div class="item"><div class="product-item"><div class="product-image"></div><div class="product-content"><div class="product-title"></div><div class="product-price"></div></div></div></div><div class="item"><div class="product-item"><div class="product-image"></div><div class="product-content"><div class="product-title"></div><div class="product-price"></div></div></div></div><div class="item"><div class="product-item"><div class="product-image"></div><div class="product-content"><div class="product-title"></div><div class="product-price"></div></div></div></div><div class="item"><div class="product-item"><div class="product-image"></div><div class="product-content"><div class="product-title"></div><div class="product-price"></div></div></div></div></div> </div> <div class="js_prs_search"> <div class="row"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div> <div class="header-top-meta col-md-3"> <ul class="header-control"> <li class="signin item-list hide-mobile"> <a href="/account/login" data-id="#login_pupop" class="push_side header-icon" title="Đăng Nhập" > <svg width="23" height="23" viewBox="0 0 23 23" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M22.8548 21.3334C21.6915 19.3656 trăng tròn.0317 17.7341 18.0398 16.6006C16.0478 15.467 13.7928 14.8708 11.4979 14.8708C9.20304 14.8708 6.94798 15.467 4.95601 16.6006C2.96405 17.7341 1.30427 19.3656 0.141025 21.3334C-0.00138538 21.5886 -0.0376415 21.8892 0.0400248 22.1707C0.0766559 22.314 0.143667 22.448 0.236568 22.5635C0.329469 22.679 0.446115 22.7735 0.578691 22.8405C0.74972 22.9369 0.943214 22.987 1.1398 22.9856C1.33475 22.9938 1.52817 22.9481 1.69855 22.8535C1.86893 22.7589 2.0096 22.6191 2.10491 22.4498C3.06783 trăng tròn.8199 4.44211 19.4685 6.09163 18.5296C7.74115 17.5906 9.60864 17.0967 11.5091 17.0967C13.4096 17.0967 15.2771 17.5906 16.9266 18.5296C18.5761 19.4685 19.9504 trăng tròn.8199 trăng tròn.9133 22.4498C21.0632 22.7032 21.3076 22.8876 21.5934 22.9628C21.8792 23.0381 22.1832 22.9981 22.4396 22.8516C22.5672 22.7839 22.6791 22.6903 22.768 22.5769C22.8569 22.4634 22.9209 22.3326 22.9558 22.193C22.9973 22.0502 23.0098 21.9007 22.9924 21.7531C22.9751 21.6055 22.9283 21.4628 22.8548 21.3334Z" fill="#212529"/> <path d="M11.4996 13.8C13.3079 13.8003 15.044 13.0842 16.3345 11.8057C17.6249 10.5272 18.3665 8.78854 18.3996 6.96384C18.3996 5.11691 17.6726 3.34563 16.3786 2.03966C15.0846 0.733688 13.3296 0 11.4996 0C9.66962 0 7.91457 0.733688 6.62057 2.03966C5.32657 3.34563 4.59961 5.11691 4.59961 6.96384C4.63276 8.78854 5.37433 10.5272 6.66476 11.8057C7.95518 13.0842 9.69132 13.8003 11.4996 13.8ZM6.89961 6.96384C6.89961 5.73255 7.38425 4.5517 8.24692 3.68105C9.10959 2.8104 10.2796 2.32128 11.4996 2.32128C12.7196 2.32128 13.8896 2.8104 14.7523 3.68105C15.615 4.5517 16.0996 5.73255 16.0996 6.96384C16.0996 8.19512 15.615 9.37597 14.7523 10.2466C13.8896 11.1173 12.7196 11.6064 11.4996 11.6064C10.2796 11.6064 9.10959 11.1173 8.24692 10.2466C7.38425 9.37597 6.89961 8.19512 6.89961 6.96384Z" fill="#212529"/> </svg> <span class="text">Đăng Nhập</span> <span class="b">Tài Khoản</span> </a> </li> <li class="laber-wishlist hide-mobile"> <a data-id="#wishlist_popup" href="#" class="push_side header-icon" title="Wishlist" > <svg width="28" height="23" viewBox="0 0 28 23" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M25.7442 2.10275C24.2909 0.752316 22.3676 0 trăng tròn.3687 0C18.3697 0 16.4465 0.752316 14.9931 2.10275L14 3.0345L13.0069 2.10275C11.5572 0.743159 9.62821 -0.0103607 7.62554 0.000636744C5.62664 -0.00860296 3.7019 0.744876 2.25576 2.10275C1.54386 2.75756 0.976298 3.54931 0.588263 4.42889C0.200228 5.30847 0 6.25712 0 7.216C0 8.17488 0.200228 9.12353 0.588263 10.0031C0.976298 10.8827 1.54386 11.6744 2.25576 12.3293L13.2147 22.6921C13.3222 22.7846 13.4428 22.8612 13.5727 22.9194C13.8471 23.0269 14.1529 23.0269 14.4273 22.9194C14.5572 22.8612 14.6778 22.7846 14.7853 22.6921L25.7442 12.3293C26.4561 11.6744 27.0237 10.8827 27.4117 10.0031C27.7998 9.12353 28 8.17488 28 7.216C28 6.25712 27.7998 5.30847 27.4117 4.42889C27.0237 3.54931 26.4561 2.75756 25.7442 2.10275ZM25.7442 7.19327C25.7475 7.86547 25.6121 8.53132 25.3461 9.15048C25.0801 9.76963 24.6891 10.3292 24.1968 10.7953L14 trăng tròn.4536L3.81473 10.7953C3.31485 10.3331 2.91647 9.77502 2.64415 9.15553C2.37183 8.53604 2.23134 7.86823 2.23134 7.19327C2.23134 6.51832 2.37183 5.85051 2.64415 5.23102C2.91647 4.61153 3.31485 4.05348 3.81473 3.59127C4.84037 2.62701 6.20703 2.09319 7.62554 2.10275C9.05112 2.09206 10.4254 2.62562 11.4595 3.59127L13.2147 5.2616C13.3222 5.3541 13.4428 5.43066 13.5727 5.48886C13.8471 5.59638 14.1529 5.59638 14.4273 5.48886C14.5572 5.43066 14.6778 5.3541 14.7853 5.2616L16.5521 3.59127C17.5777 2.62701 18.9444 2.09319 trăng tròn.3629 2.10275C21.7885 2.09206 23.1628 2.62562 24.1968 3.59127C24.6933 4.0554 25.0886 4.6141 25.3586 5.23335C25.6286 5.8526 25.7676 6.51944 25.7673 7.19327H25.7442Z" fill="#212529"/> </svg> <span class="header__counter" data-js-wishlist-count="0">0</span> </a> </li> <li class="box-minicart"> <div class="minicart "> <div class="cart-block box-has-content"> <a href="/cart" class="push_side header-icon" data-id="#js_cart_popup" title="Giỏ Hàng" > <svg width="27" height="23" viewBox="0 0 27 23" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M19.3797 trăng tròn.7212C19.0844 trăng tròn.7212 18.8011 trăng tròn.6036 18.5923 trăng tròn.3944C18.3835 trăng tròn.1852 18.2662 19.9014 18.2662 19.6055H16.0391C16.0391 trăng tròn.4932 16.391 21.3445 17.0175 21.9722C17.644 22.5999 18.4937 22.9526 19.3797 22.9526C20.2657 22.9526 21.1154 22.5999 21.7419 21.9722C22.3684 21.3445 22.7203 trăng tròn.4932 22.7203 19.6055H20.4932C20.4932 19.9014 trăng tròn.3759 trăng tròn.1852 trăng tròn.1671 trăng tròn.3944C19.9583 trăng tròn.6036 19.675 trăng tròn.7212 19.3797 trăng tròn.7212Z" fill="#212529"/> <path d="M11.5425 trăng tròn.7212C11.2472 trăng tròn.7212 10.9639 trăng tròn.6036 10.7551 trăng tròn.3944C10.5463 trăng tròn.1852 10.4289 19.9014 10.4289 19.6055H8.19141C8.19141 trăng tròn.0457 8.27794 trăng tròn.4816 8.44607 trăng tròn.8882C8.6142 21.2949 8.86062 21.6644 9.17128 21.9757C9.48194 22.287 9.85075 22.5339 10.2566 22.7023C10.6625 22.8708 11.0976 22.9575 11.5369 22.9575C11.9763 22.9575 12.4113 22.8708 12.8172 22.7023C13.2231 22.5339 13.5919 22.287 13.9025 21.9757C14.2132 21.6644 14.4596 21.2949 14.6278 trăng tròn.8882C14.7959 trăng tròn.4816 14.8824 trăng tròn.0457 14.8824 19.6055H12.6553C12.6553 19.9013 12.5381 trăng tròn.185 12.3294 trăng tròn.3942C12.1207 trăng tròn.6034 11.8377 trăng tròn.721 11.5425 trăng tròn.7212Z" fill="#212529"/> <path d="M26.0699 2.26207C26.0092 2.25171 25.9477 2.24658 25.8862 2.24673H8.06945C7.77412 2.24673 7.49089 2.36427 7.28205 2.5735C7.07322 2.78274 6.95591 3.06652 6.95591 3.36242C6.95591 3.65832 7.07322 3.9421 7.28205 4.15133C7.49089 4.36056 7.77412 4.47811 8.06945 4.47811H24.5715L24.2771 6.24788L22.7161 15.635H8.18985L4.4038 6.24788L2.14539 0.697308C2.02596 0.436191 1.81062 0.231283 1.54419 0.125239C1.27777 0.0191949 0.980789 0.020186 0.715076 0.128006C0.449363 0.235826 0.23539 0.442167 0.117698 0.704076C5.8841e-06 0.965985 -0.012336 1.26328 0.0832412 1.53408L3.68904 10.399L6.14998 16.9341C6.33162 17.4843 6.70675 17.8664 7.24821 17.8664H23.6591C23.9228 17.8665 24.178 17.7729 24.3792 17.6022C24.5804 17.4315 24.7147 17.1947 24.758 16.9341L26.5355 6.24788L26.9851 3.54581C27.0336 3.25398 26.9644 2.95481 26.7928 2.71407C26.6212 2.47333 26.3612 2.31075 26.0699 2.26207Z" fill="#212529"/> </svg> <span class="header__counter js-cart-count" data-js-cart-count="0">0</span> </a> <span data-total-price class="total-price"> <span class="text">Giỏ Hàng </span> <span class="js-total-price"> 0₫</span> </span> </div> </div> </li> </ul> </div> </div><div class="aloSearch header-search hide-desktop"> <div class="laber_mini_cart"> <div class="mini_cart_wrap laber_search"> <form action="/search" method="post" class="search_header mini_search_frm truyền thông quảng cáo js_frm_search" role="search"> <input type="hidden" name="type" value="product"> <input type="hidden" name="options[unavailable_products]" value="last"> <input type="hidden" name="options[prefix]" value="none"> <div class="row"> <div class="frm_search_input col"> <input class="search_header__input js_iput_search" autocomplete="off" type="text" name="q" placeholder="Tìm dò thám thành phầm hoặc Bài viết lách..."> </div> <div class="col-auto btn_search"> <button class="search_header__submit js_btn_search" aria-label="link"> <span>Tìm Kiếm</span> </button> </div> </div> </form> <div class="mini_cart_content fixcl-scroll widget"> <div class="fixcl-scroll-content product_list_widget"> <div class="skeleton_wrap skeleton_js d-none-important"> <div class="loading_search"><div class="item"><div class="product-item"><div class="product-image"></div><div class="product-content"><div class="product-title"></div><div class="product-price"></div></div></div></div><div class="item"><div class="product-item"><div class="product-image"></div><div class="product-content"><div class="product-title"></div><div class="product-price"></div></div></div></div><div class="item"><div class="product-item"><div class="product-image"></div><div class="product-content"><div class="product-title"></div><div class="product-price"></div></div></div></div><div class="item"><div class="product-item"><div class="product-image"></div><div class="product-content"><div class="product-title"></div><div class="product-price"></div></div></div></div></div> </div> <div class="js_prs_search"> <div class="row"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div> </div> <div class="navigationMenu hide-mobile"> <div class="container full-width "> <div class="row row-0"><div class="col-auto vertical_menu"> <h4 class="title_vertical_menu click flex"> <span class="icon-left"> <svg width="18" height="13" viewBox="0 0 18 13" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M1.5 7.5H16.5C16.7344 7.5 16.9297 7.42188 17.0859 7.26562C17.2552 7.09635 17.3398 6.89453 17.3398 6.66016C17.3398 6.4388 17.2552 6.25 17.0859 6.09375C16.9297 5.92448 16.7344 5.83984 16.5 5.83984H1.5C1.26562 5.83984 1.0638 5.92448 0.894531 6.09375C0.738281 6.25 0.660156 6.4388 0.660156 6.66016C0.660156 6.89453 0.738281 7.09635 0.894531 7.26562C1.0638 7.42188 1.26562 7.5 1.5 7.5ZM1.5 2.5H16.5C16.7344 2.5 16.9297 2.42188 17.0859 2.26562C17.2552 2.09635 17.3398 1.89453 17.3398 1.66016C17.3398 1.4388 17.2552 1.25 17.0859 1.09375C16.9297 0.924479 16.7344 0.839844 16.5 0.839844H1.5C1.26562 0.839844 1.0638 0.924479 0.894531 1.09375C0.738281 1.25 0.660156 1.4388 0.660156 1.66016C0.660156 1.89453 0.738281 2.09635 0.894531 2.26562C1.0638 2.42188 1.26562 2.5 1.5 2.5ZM1.5 12.5H16.5C16.7344 12.5 16.9297 12.4219 17.0859 12.2656C17.2552 12.0964 17.3398 11.8945 17.3398 11.6602C17.3398 11.4388 17.2552 11.25 17.0859 11.0938C16.9297 10.9245 16.7344 10.8398 16.5 10.8398H1.5C1.26562 10.8398 1.0638 10.9245 0.894531 11.0938C0.738281 11.25 0.660156 11.4388 0.660156 11.6602C0.660156 11.8945 0.738281 12.0964 0.894531 12.2656C1.0638 12.4219 1.26562 12.5 1.5 12.5Z" fill="#212529"/> </svg> </span> <span class="title">Danh Mục Sản Phẩm</span> </h4> <div class="list-vertical_menu hide-mobile"> <ul class="lazy_vertical_menu lazyload" data-include="/search?view=vertical_menu"> <div class="loading_bg"></div> </ul> </div> </div><div class="ps-static col"><!-- /End kiểm tra --> <!-- Check and get sticky menu--> <!--/End kiểm tra --> <div class="header-nav-inner"> <div class="box-header-nav"> <div class="container-wapper"> <ul id="menu-main-menu" class="main-menu clone-main-menu" > <li id="item_simple_xdDNjn" class="menu-item type_simple" > <a class="cms-item-title" href="/collections/mua-1-tang-1" target="_self" style="color:#ec0101">Mua 1 Tặng 1 </a> </li> <li id="item_simple_EAPTdk" class="menu-item type_simple" > <a class="cms-item-title" href="/collections/deal-cuoi-thang" target="_self" style="color:#ef262c">Deal Cuối Tháng </a> </li> <li id="item_simple_jLbdrL" class="menu-item type_simple" > <a class="cms-item-title" href="/collections/sieu-sale-cuoi-thang-vitamin-giam-8" target="_self" style="color:#ec0101">Giảm 8% Vitamin </a> </li> <li id="item_d68538b5-22d3-4082-9b4b-6cf2ab00a70b" class="type_dropdown menu-item " > <a class="cms-item-title " href="/" target="_self"> Trang Chủ </a> </li><li id="item_2d33e118-d01f-4803-8df5-5f3d012b6f9d" class="type_dropdown menu-item has-children " > <a class="cms-item-title " href="/blogs/tien-ich-cua-tgw" target="_self"> Tiện Ích <i class="icon-chevron-down"></i> </a> <div class="submenu" > <div id="bk_2d33e118-d01f-4803-8df5-5f3d012b6f9d" class="lazy_menu_mega lazyload" data-include="/search?q=2d33e118-d01f-4803-8df5-5f3d012b6f9d&view=item_menu"> <div class="loading_bg"></div> </div> </div> </li><li id="item_3681d0ce-afc6-4344-b966-cfda71fb5b43" class="type_dropdown menu-item has-children " > <a class="cms-item-title " href="#" target="_self"> Kiến Thức <i class="icon-chevron-down"></i> </a> <div class="submenu" > <div id="bk_3681d0ce-afc6-4344-b966-cfda71fb5b43" class="lazy_menu_mega lazyload" data-include="/search?q=3681d0ce-afc6-4344-b966-cfda71fb5b43&view=item_menu"> <div class="loading_bg"></div> </div> </div> </li> <li id="item_bab6430c-5d2b-4e8e-8e42-224c6d149882" class="type_dropdown menu-item has-children " > <a class="cms-item-title " href="#" target="_self"> Blog <i class="icon-chevron-down"></i> </a> <div class="submenu" > <div id="bk_bab6430c-5d2b-4e8e-8e42-224c6d149882" class="lazy_menu_mega lazyload" data-include="/search?q=bab6430c-5d2b-4e8e-8e42-224c6d149882&view=item_menu"> <div class="loading_bg"></div> </div> </div> </li><li id="item_d7e7f236-6f40-48a0-a547-c08355df4e4d" class="type_dropdown menu-item has-children " > <a class="cms-item-title " href="/blogs/chi-nhanh-lien-he" target="_self"> Liên Hệ <i class="icon-chevron-down"></i> </a> <div class="submenu" > <div id="bk_d7e7f236-6f40-48a0-a547-c08355df4e4d" class="lazy_menu_mega lazyload" data-include="/search?q=d7e7f236-6f40-48a0-a547-c08355df4e4d&view=item_menu"> <div class="loading_bg"></div> </div> </div> </li></ul> </div> </div> </div> </div> <div class="custom_html col-auto"> <svg width="23" height="23" viewBox="0 0 23 23" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M3.08737 14.2867L1.48898 12.6883C0.837006 12.0363 0.837006 10.9637 1.48898 10.3117L3.08737 8.71331C3.36078 8.4399 3.58161 7.90359 3.58161 7.52502V5.26411C3.58161 4.33872 4.33875 3.58161 5.26414 3.58161H7.52502C7.90359 3.58161 8.4399 3.36081 8.71331 3.0874L10.3117 1.48898C10.9637 0.837006 12.0363 0.837006 12.6883 1.48898L14.2867 3.0874C14.5601 3.36081 15.0964 3.58161 15.4749 3.58161H17.7359C18.6612 3.58161 19.4184 4.33872 19.4184 5.26411V7.52502C19.4184 7.90359 19.6392 8.4399 19.9126 8.71331L21.511 10.3117C22.163 10.9637 22.163 12.0363 21.511 12.6883L19.9126 14.2867C19.6392 14.5601 19.4184 15.0964 19.4184 15.475V17.7358C19.4184 18.6612 18.6612 19.4184 17.7359 19.4184H15.4749C15.0964 19.4184 14.5601 19.6392 14.2867 19.9126L12.6883 21.511C12.0363 22.163 10.9637 22.163 10.3117 21.511L8.71331 19.9126C8.4399 19.6392 7.90359 19.4184 7.52502 19.4184H5.26414C4.33875 19.4184 3.58161 18.6612 3.58161 17.7358V15.475C3.58161 15.0859 3.36078 14.5496 3.08737 14.2867Z" fill="#DD3842"/> <path d="M3.08737 14.2867L1.48898 12.6883C0.837006 12.0363 0.837006 10.9637 1.48898 10.3117L3.08737 8.71331C3.36078 8.4399 3.58161 7.90359 3.58161 7.52502V5.26411C3.58161 4.33872 4.33875 3.58161 5.26414 3.58161H7.52502C7.90359 3.58161 8.4399 3.36081 8.71331 3.0874L10.3117 1.48898C10.9637 0.837006 12.0363 0.837006 12.6883 1.48898L14.2867 3.0874C14.5601 3.36081 15.0964 3.58161 15.4749 3.58161H17.7359C18.6612 3.58161 19.4184 4.33872 19.4184 5.26411V7.52502C19.4184 7.90359 19.6392 8.4399 19.9126 8.71331L21.511 10.3117C22.163 10.9637 22.163 12.0363 21.511 12.6883L19.9126 14.2867C19.6392 14.5601 19.4184 15.0964 19.4184 15.475V17.7358C19.4184 18.6612 18.6612 19.4184 17.7359 19.4184H15.4749C15.0964 19.4184 14.5601 19.6392 14.2867 19.9126L12.6883 21.511C12.0363 22.163 10.9637 22.163 10.3117 21.511L8.71331 19.9126C8.4399 19.6392 7.90359 19.4184 7.52502 19.4184H5.26414C4.33875 19.4184 3.58161 18.6612 3.58161 17.7358V15.475C3.58161 15.0859 3.36078 14.5496 3.08737 14.2867Z" fill="#DD3842" stroke="#DD3842" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M8 15.0909L15.0909 8" stroke="white" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M14.4937 14.5H14.5043" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M8.58442 8.59091H8.59503" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> </svg> <p><a href="/blogs/tien-ich-cua-tgw/uu-dai-cuc-hoi-chao-don-thanh-vien-moi" target="_blank" title="Ưu Đãi Cực Hời, Chào Đón Thành Viên Mới - Voucher 30k - Thegioiwhey">Nhận Voucher Mua Hàng Lần Đầu </a></p> </div></div> </div> </div> </div> </div> </div><style data-shopify> :root { --color-bg-header:#ffffff; --color-bg-header-sticky:#ffffff; --color-border-menu:#ffffff; --color-icon-header:#212529; --color-count-header:#dd3842; } </style> <style> #shopify-section-header1 .sticky-header {background: #fff !important;} </style></div> <div id="shopify-section-vertical_menu" class="shopify-section sp_header_mid"><div id="html_vertical_menu" class="hide hidden"><li data-id="mega_rCF34D" id="item_mega_rCF34D" class="type_mega menu_has_offsets verticalmenu-item verticalmenu-item-has-children " > <a class="cms-item-title " href="/collections/mua-1-tang-1" target="_self" style="color:#ec0101">Mua 1 Tặng 1 <i class="icon_right las la-angle-down"></i> </a> <div class="subverticalmenu vertical-menu vertical-menu1" style=" width:1200px; background-color:#ffffff; " > <div class="cus"> <div id="bk_mega_rCF34D" class="row lazy_menu_mega lazyload" data-include="/search?q=mega_rCF34D&view=item_vegamenu" > <div class="loading_bg"></div> </div> </div> </div> </li> <li data-id="mega_BegePi" id="item_mega_BegePi" class="type_mega menu_has_offsets verticalmenu-item verticalmenu-item-has-children " > <a class="cms-item-title " href="/collections/deal-cuoi-thang" target="_self" style="color:#ec0101">Deal Cuối Tháng <i class="icon_right las la-angle-down"></i> </a> <div class="subverticalmenu vertical-menu vertical-menu1" style=" width:1200px; background-color:#ffffff; " > <div class="cus"> <div id="bk_mega_BegePi" class="row lazy_menu_mega lazyload" data-include="/search?q=mega_BegePi&view=item_vegamenu" > <div class="loading_bg"></div> </div> </div> </div> </li> <li data-id="mega_pTpLRJ" id="item_mega_pTpLRJ" class="type_mega menu_has_offsets verticalmenu-item verticalmenu-item-has-children " > <a class="cms-item-title " href="/collections/sieu-sale-cuoi-thang-vitamin-giam-8" target="_self" style="color:#ec0101">Giảm 8% Vitamin <i class="icon_right las la-angle-down"></i> </a> <div class="subverticalmenu vertical-menu vertical-menu1" style=" width:1200px; background-color:#fff; " > <div class="cus"> <div id="bk_mega_pTpLRJ" class="row lazy_menu_mega lazyload" data-include="/search?q=mega_pTpLRJ&view=item_vegamenu" > <div class="loading_bg"></div> </div> </div> </div> </li> <li id="item_simple_GfGmJQ" class="verticalmenu-item type_simple" > <a class="cms-item-title" href="/collections/thanh-ly-xa-kho" target="_self" style="color:#212529">Thanh Lý - Xả Kho </a> </li> <li id="item_simple_ELx467" class="verticalmenu-item type_simple" > <a class="cms-item-title" href="/collections/combo-suc-khoe" target="_self" style="color:#212529">Combo mức độ khoẻ </a> </li> <li id="item_simple_aA3zmk" class="verticalmenu-item type_simple" > <a class="cms-item-title" href="/collections/blackmores-xa-kho-gia-von" target="_self" style="color:#212529">Blackmores | Xả kho giá chỉ vốn </a> </li> <li data-id="e8ebc923-7702-4173-a59c-e0d7d44e57d2" id="item_e8ebc923-7702-4173-a59c-e0d7d44e57d2" class="type_mega menu_has_offsets verticalmenu-item verticalmenu-item-has-children " > <a class="cms-item-title " href="/collections/whey-protein-tang-co" target="_self">Whey Protein | Tăng Cơ <i class="icon_right las la-angle-down"></i> </a> <div class="subverticalmenu vertical-menu vertical-menu1" style=" width:750px; background-color:#ffffff; " > <div class="cus"> <div id="bk_e8ebc923-7702-4173-a59c-e0d7d44e57d2" class="row lazy_menu_mega lazyload" data-include="/search?q=e8ebc923-7702-4173-a59c-e0d7d44e57d2&view=item_vegamenu" > <div class="loading_bg"></div> </div> </div> </div> </li> <li data-id="20448014-c574-4cd5-ab6c-905cc5480ebe" id="item_20448014-c574-4cd5-ab6c-905cc5480ebe" class="type_mega menu_has_offsets verticalmenu-item verticalmenu-item-has-children " > <a class="cms-item-title " href="/collections/mass-gainer" target="_self">Mass Gainer | Tăng Cân <i class="icon_right las la-angle-down"></i> </a> <div class="subverticalmenu vertical-menu vertical-menu1" style=" width:800px; background-color:#ffffff; " > <div class="cus"> <div id="bk_20448014-c574-4cd5-ab6c-905cc5480ebe" class="row lazy_menu_mega lazyload" data-include="/search?q=20448014-c574-4cd5-ab6c-905cc5480ebe&view=item_vegamenu" > <div class="loading_bg"></div> </div> </div> </div> </li> <li data-id="1fc80983-49c9-45c0-a4e4-59c3e7682610" id="item_1fc80983-49c9-45c0-a4e4-59c3e7682610" class="type_mega menu_has_offsets verticalmenu-item verticalmenu-item-has-children " > <a class="cms-item-title " href="/collections/pre-workout-tang-suc-manh" target="_self">Pre-Workout | Tăng Sức Mạnh <i class="icon_right las la-angle-down"></i> </a> <div class="subverticalmenu vertical-menu vertical-menu1" style=" width:800px; background-color:#ffffff; " > <div class="cus"> <div id="bk_1fc80983-49c9-45c0-a4e4-59c3e7682610" class="row lazy_menu_mega lazyload" data-include="/search?q=1fc80983-49c9-45c0-a4e4-59c3e7682610&view=item_vegamenu" > <div class="loading_bg"></div> </div> </div> </div> </li> <li id="item_f5aca746-b14e-4a7e-bb40-2bc014321d83" class="verticalmenu-item type_simple" > <a class="cms-item-title" href="/collections/phuc-hoi-co-bap" target="_self">BCAA & EAA | Phục Hồi Cơ Bắp </a> </li> <li data-id="22570370-6b60-4181-9fb0-db1bf8580747" id="item_22570370-6b60-4181-9fb0-db1bf8580747" class="type_mega menu_has_offsets verticalmenu-item verticalmenu-item-has-children " > <a class="cms-item-title " href="/collections/vitamin-khoang-chat-1" target="_self">Vitamin | Khoáng Chất <i class="icon_right las la-angle-down"></i> </a> <div class="subverticalmenu vertical-menu vertical-menu1" style=" width:800px; background-color:#ffffff; " > <div class="cus"> <div id="bk_22570370-6b60-4181-9fb0-db1bf8580747" class="row lazy_menu_mega lazyload" data-include="/search?q=22570370-6b60-4181-9fb0-db1bf8580747&view=item_vegamenu" > <div class="loading_bg"></div> </div> </div> </div> </li> <li id="item_95b15b59-cb6a-446a-bec3-97965f900d4b" class="verticalmenu-item type_simple" > <a class="cms-item-title" href="/collections/diet-food-thuc-pham-an-kieng" target="_self">Diet Food | Thức hốc Kiêng </a> </li> <li id="item_1b10a87c-4720-4de2-bffb-08a12abc5696" class="verticalmenu-item type_simple" > <a class="cms-item-title" href="/collections/fast-burner-giam-can" target="_self" style="color:#212529">Fat Burner | Giảm Cân </a> </li> <li id="item_b144f080-e7e6-4ee5-a7a4-2d192937d731" class="verticalmenu-item type_simple" > <a class="cms-item-title" href="/collections/thoi-trang-phu-kien" target="_self">Phụ Kiện </a> </li> </div></div> </header> <div class="page-container clearfix" id="PageContainer"> <main id="MainContent"> <div id="shopify-section-template--16306296258721__breadcrumb" class="shopify-section laber_section laber-breadcrumb"><div class="breadcrumbs"> <div class="container"> <div class="outline-breadcrum"> <div class="wrap-breadcrum h_center v_middle"> <div class="breadcrum text_left"> <ul class="list-unstyled "> <li><a href="/" >Trang Chủ</a></li><li><a href="/blogs/kien-thuc-the-hinh" title="">Kiến thức thể hình</a></li> <li><span>1 ổ bánh mỳ từng nào calo? hốc bánh mỳ đem tăng cân nặng không?</span></li></ul> </div> </div> </div> </div> </div> <style data-shopify> :root { --color-title-breadcrumb: #212529; --color-text-breadcrumb: #929293; } .breadcrumbs{ margin-bottom:10px ; background-color:#ffffff; } .breadcrumbs .outline-breadcrum .wrap-breadcrum{ height:80px ; } @media (max-width: 1024px) { .breadcrumbs{ background-color: #ffffff; margin-bottom:6px ; } .breadcrumbs .outline-breadcrum .wrap-breadcrum{ height:110px ; } } </style> </div><div id="shopify-section-template--16306296258721__main-article" class="shopify-section"> <div id="laber_template--16306296258721__main-article" class=" main-content shop-page main-content-blog single-blog "> <div class="container"> <a href="javascript:void(0)" class="js-mobile-sidebar mobile-sidebar-btn"> <i class="icon-align-justify"></i> Tin Khác </a> <div class="row"> <div class="mobile-content col content-offset-left "> <div class="banner-img-article" > <a href="/blogs/kien-thuc-the-hinh/an-banh-mi-co-tang-can-khong" title="1 ổ bánh mỳ từng nào calo? hốc bánh mỳ đem tăng cân nặng không?"> <div class="pr_lazy_img lazyload item__position " data-bgset="//diendanmuaban.edu.vn/cdn/shop/articles/Khung_copy_c3d4e276-fb95-4f8d-be99-b7f1e14bcbd9_1920x.webp?v=1694709272" data-ratio="1.5" data-sizes="auto" style="padding-top:66.66666666666666%;"></div> </a> </div> <div class="content-blog"> <div class="head head-article"> <div class="cms-group-title"> <h3 class="blog"><a href="/blogs/kien-thuc-the-hinh">Kiến thức thể hình</a></h3> <h1><a class="h3" href="/blogs/kien-thuc-the-hinh/an-banh-mi-co-tang-can-khong" title="1 ổ bánh mỳ từng nào calo? hốc bánh mỳ đem tăng cân nặng không?" class="post-title">1 ổ bánh mỳ từng nào calo? hốc bánh mỳ đem tăng cân nặng không?</a></h1> </div> <div class="wrap-date"> <div class="inner-date"> <span class="post_date">Ngày Đăng</span> <span class="month">December</span>, <span class="day">01</span> <span class="year">2021</span> </div> <ul class="meta-post"> <li class="author">Người Đăng Tỉnh Đình</li> <li class="comments"> <span>0 Bình Luận </span></li> </ul> </div> </div> <div class="post-item"> <div class="post-info"> <div class="main-info-post"> <div class="des"> <div class="blog-menu-wrapper"> <h4 class="wrapper-name">Các nội dung chính</h4> <ul class="menu-list"> <li> <a href="#1.-calo-la-gi?" class="menu-label"> <span>1. Calo là gì?</span> </a> </li> <li> <a href="#2.-banh-mi-chua-cac-chat-dinh-duong-nao?" class="menu-label"> <span>2. Bánh mì chứa chấp những dưỡng chất nào?</span> </a> </li> <li> <a href="#3.-cac-loai-banh-mi-tren-thi-truong" class="menu-label"> <span>3. Các loại bánh mỳ bên trên thị trường</span> </a> <ul class="menu-list"> <li> <a href="#3.1-banh-mi-co-nhan" class="menu-label"> <span>3.1 Bánh mì đem nhân</span> </a> </li> <li> <a href="#3.2-banh-mi-khong-nhan" class="menu-label"> <span>3.2 Bánh mì ko nhân</span> </a> </li> </ul> </li> <li> <a href="#4.-1%C2%A0o-banh-mi-bao-nhieu-calo?" class="menu-label"> <span>4. 1 ổ bánh mỳ từng nào calo?</span> </a> </li> <li> <a href="#" class="menu-label"> <span></span> </a> <ul class="menu-list"> <li> <a href="#4.1-banh-mi-khong-chua-bao-nhieu-calo?" class="menu-label"> <span>4.1 Bánh mì ko chứa chấp từng nào calo?</span> </a> </li> </ul> </li> <li> <a href="#" class="menu-label"> <span></span> </a> <ul class="menu-list"> <li> <a href="#4.2-banh-mi-trung-co-bao-nhieu-calo?" class="menu-label"> <span>4.2 Bánh mì trứng đem từng nào calo?</span> </a> </li> <li> <a href="#4.3-banh-mi-cha-ca-hoac-thit-co-bao-nhieu-calo?" class="menu-label"> <span>4.3 Bánh mì chả cá hoặc thịt đem từng nào calo?</span> </a> </li> <li> <a href="#4.4-banh-mi-sandwich-bao-nhieu-calo?" class="menu-label"> <span>4.4 Bánh mì sandwich từng nào calo?</span> </a> </li> <li> <a href="#4.5-banh-mi-chay-bao-nhieu-calo?" class="menu-label"> <span>4.5 Bánh mì chay từng nào calo?</span> </a> </li> </ul> </li> <li> <a href="#5.-an-banh-mi-co-tang-can-khong?" class="menu-label"> <span>5. hốc bánh mỳ đem tăng cân nặng không?</span> </a> </li> <li> <a href="#6.-nen-an-loai-banh-mi-nao-de-giam-can?" class="menu-label"> <span>6. Nên ăn loại bánh mỳ này nhằm rời cân?</span> </a> </li> </ul> </div> <p><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><b><i>Bánh mì là 1 trong những đồ ăn rất rất không xa lạ nhập cuộc sống của những người nước ta. Đất nước tất cả chúng ta có tiếng với khá nhiều đồ ăn gắn sát với bánh mỳ như bánh mỳ thịt, bánh mỳ trứng ốp la, hủ tiếu trườn kho với bánh mỳ,.....</i></b></span></p> <p><span style="font-weight: 400; color: #000000;" data-mce-style="font-weight: 400; color: #000000;">Bánh mì được người xem ăn nhập buổi sớm, trưa, chiều và cả tối. Vậy thiệt đi ra 1 ổ bánh mỳ đem từng nào năng lượng và hốc bánh mỳ đem tăng cân nặng không? Đây là những yếu tố tuy nhiên các thiếu nữ phụ phái nữ đang được nhập quy trình rời cân nặng rất rất quan hoài.</span></p> <p><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><span style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;">Dưới trên đây </span><a href="https://diendanmuaban.edu.vn" style="color: #000000;" target="_blank" data-mce-style="color: #000000;"><b>Thegioiwhey.com</b></a><span style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> tiếp tục share rõ ràng với chúng ta yếu tố 1 ổ bánh mỳ từng nào năng lượng. Cùng dò thám hiểu cụ thể ngay lập tức tiếp sau đây nhé!</span></span></p> <p> </p> <h3 id="1.-calo-la-gi?" style="padding-top: 48px;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><b>1. Calo là gì?</b></span></h3> <p> </p> <p><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><a href="https://diendanmuaban.edu.vn/blogs/kien-thuc-the-hinh/calo-la-gi" style="color: #000000;" target="_blank" data-mce-style="color: #000000;"><b>Calo</b></a><span style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> là 1 trong những thuật ngữ rất rất không xa lạ với chúng ta đang được rời cân nặng hoặc đang được tập dượt thể hình. Calo mang tên giờ Anh là </span><a href="https://www.cdc.gov/healthyweight/calories/index.html" style="color: #000000;" target="_blank" data-mce-style="color: #000000;"><b>Calories</b></a><span style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;">. Đây là 1 trong những tích điện quan trọng nhằm khung người hoạt động và sinh hoạt. Nó là nhân tố cần thiết so với hoạt động và sinh hoạt của những tế bào. Theo dự trù khoảng người cứng cáp cần thiết 1.200 - 2.200 năng lượng thường ngày.</span></span></p> <br> <h3 id="2.-banh-mi-chua-cac-chat-dinh-duong-nao?" style="padding-top: 48px;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><b>2. Bánh mì chứa chấp những dưỡng chất nào?</b></span></h3> <p> </p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><img alt="thegioiwhey-anbanhmycobeokhong" src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/maxresdefault_0215a023-3958-4f48-89c6-90c43af1feee.jpg?v=1694709243"></span></p> <p><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nh_m%C3%AC" style="color: #000000;" target="_blank" data-mce-style="color: #000000;"><b>Bánh mì</b></a><span style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> là 1 trong những đồ ăn rất rất không xa lạ so với người nước ta. Bánh mì được dùng rất rất thịnh hành và lúc bấy giờ bên trên thị ngôi trường cũng đều có thật nhiều loại bánh mỳ không giống nhau như bánh mỳ Trắng, bánh mỳ vẹn toàn cám, bánh mỳ yến mạch,... Tùy vào cụ thể từng loại bánh mỳ tuy nhiên tất cả chúng ta sẽ sở hữu bộ phận dưỡng chất không giống nhau. Dưới trên đây Thegioiwhey.com tiếp tục share cho tới chúng ta bộ phận đủ dinh dưỡng của 3 loại bánh mỳ bao gồm bánh mỳ Trắng, bánh mỳ vẹn toàn cám, bánh mỳ yến mạch,....</span></span></p> <p> </p> <style type="text/css"><!-- td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;} --></style> <table border="1" dir="ltr" cellpadding="0" cellspacing="0" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <colgroup> <col width="100"> <col width="100"> <col width="100"> <col width="100"> </colgroup> <tbody> <tr> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"Thành phần"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">Thành phần</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"Bánh mì trắng\n(1 lát 25g)"}'> <span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">Bánh mì trắng</span><br><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">(1 lát 25g)</span> </td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"Bánh mì vẹn toàn cám (1 lát 33g)"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">Bánh mì vẹn toàn cám (1 lát 33g)</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"Bánh mì yến mạch (1 lát 32g)"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">Bánh mì yến mạch (1 lát 32g)</span></td> </tr> <tr> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"Calories"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">Calories</span></td> <td data-sheets-value='{"1":3,"3":67}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">67</span></td> <td data-sheets-value='{"1":3,"3":81}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">81</span></td> <td data-sheets-value='{"1":3,"3":76}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">76</span></td> </tr> <tr> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"Chất béo"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">Chất béo</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"1g"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">1g</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"1.38g"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">1.38g</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"1.4g"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">1.4g</span></td> </tr> <tr> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"Carb"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">Carb</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"13g"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">13g</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"17g"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">17g</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"18g"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">18g</span></td> </tr> <tr> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"Protein"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">Protein</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"2g"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2g</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"3.2g"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">3.2g</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"3.3g"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">3.3g</span></td> </tr> <tr> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"Chất xơ"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">Chất xơ</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"0.6g"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">0.6g</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"2g"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2g</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"1g"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">1g</span></td> </tr> <tr> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"Thiamine"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">Thiamine</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"8% RDI"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">8% RDI</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"7% RDI"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">7% RDI</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"9% RDI"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">9% RDI</span></td> </tr> <tr> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"Folate"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">Folate</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"7% RDI"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">7% RDI</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"5% RDI"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">5% RDI</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"12% RDI"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">12% RDI</span></td> </tr> <tr> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"Natri"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">Natri</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"7% RDI"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">7% RDI</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"5% RDI"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">5% RDI</span></td> <td data-sheets-value='{"1":2,"2":"9% RDI"}'><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">9% RDI</span></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <h3 id="3.-cac-loai-banh-mi-tren-thi-truong" style="padding-top: 48px;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><b>3. Các loại bánh mỳ bên trên thị trường</b></span></h3> <p> </p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/Lo-banh-mi-o-Ha-Noi.jpg?v=1694709627" alt="thegioiwhey-anbanhmicotangcankhong" data-mce-src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/Lo-banh-mi-o-Ha-Noi.jpg?v=1694709627"></p> <p><span style="font-weight: 400; color: #000000;" data-mce-style="font-weight: 400; color: #000000;">Thật sự bên trên thị ngôi trường đem thật nhiều loại bánh mỳ, tất cả chúng ta thông thường phân chia bọn chúng trở nên 2 loại đó là bánh mỳ đem nhân và bánh mỳ ko nhân.</span></p> <p> </p> <h4 id="3.1-banh-mi-co-nhan" style="padding-top: 48px;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><b>3.1 Bánh mì đem nhân</b></span></h4> <p><span style="font-weight: 400; color: #000000;" data-mce-style="font-weight: 400; color: #000000;">Bánh mì đem nhân đó là những loại bánh mỳ tuy nhiên bên phía trong bọn chúng được cặp thêm thắt những loại đồ ăn khác ví như thịt, chả, trứng, rau quả,... Tùy nhập bộ phận và số dùng kèm, bánh mỳ sẽ sở hữu nhiều loại như bánh mỳ trứng, bánh mỳ thịt nướng, bánh mỳ thịt nguội, bánh mỳ que, bánh mỳ pate, bánh mỳ chả cá,...</span></p> <h4 id="3.2-banh-mi-khong-nhan" style="padding-top: 48px;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><b>3.2 Bánh mì ko nhân</b></span></h4> <p><span style="font-weight: 400; color: #000000;" data-mce-style="font-weight: 400; color: #000000;">Bánh mì ko nhân là loại bánh mỳ chay, không tồn tại thêm thắt nguyên vật liệu không giống nhập. Loại bánh mỳ này đa phần được sản xuất kể từ tinh ma bột, bọn chúng chứa chấp không nhiều hóa học Khủng, và cps cholesterol đảm bảo chất lượng mang đến hệ tim mạch. Các loại bánh mỳ ko nhân rất có thể kể tới như bánh mỳ đen thui, bánh mỳ lúa mạch, bánh mỳ vẹn toàn cám, bánh mỳ yến mạch,....</span></p> <p> </p> <h3 id="4.-1 o-banh-mi-bao-nhieu-calo?" style="padding-top: 48px;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">4. 1 ổ bánh mỳ từng nào calo?</span></h3> <p><span style="font-weight: 400; color: #000000;" data-mce-style="font-weight: 400; color: #000000;">1 ổ bánh mỳ chứa chấp từng nào năng lượng, yếu tố này tiếp tục tùy thuộc vào nhiều nhập loại bánh mỳ chúng ta ăn. Bánh mì ko nhân thông thường chứa chấp không nhiều năng lượng rộng lớn những loại bánh mỳ đem nhân.</span></p> <p> </p> <h3 id="" style="padding-top: 48px;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><b></b></span></h3> <h4 id="4.1-banh-mi-khong-chua-bao-nhieu-calo?" style="padding-top: 48px;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><b>4.1 Bánh mì ko chứa chấp từng nào calo?</b></span></h4> <p><span style="font-weight: 400; color: #000000;" data-mce-style="font-weight: 400; color: #000000;">Bánh mì ko nhân thông thường chứa chấp lượng năng lượng khá thấp, khoảng chỉ với 200 - 370 calories. Để biết đúng mực vấn đề về lượng năng lượng đem nhập bánh mỳ, lúc mua bánh mỳ ở siêu thị tiện lợi hoặc bên trên cửa hàng nó sẽ sở hữu vấn đề cụ thể về bộ phận đủ dinh dưỡng ở mặt mày sau vỏ hộp.</span></p> <p><span style="font-weight: 400; color: #000000;" data-mce-style="font-weight: 400; color: #000000;">Dưới đấy là lượng năng lượng đem nhập một trong những loại bánh mỳ ko phổ biến:</span></p> <p>- Bánh mì Trắng chứa chấp 230 calo</p> <p>- Bánh mì sandwich trắng: 237 calo</p> <p>- Bánh mì lúa mạch đen: 230 calo</p> <p>- Bánh mì hamburger: 296 calo</p> <p>- Bánh mì gạo lứt: 250 calo</p> <p>- Bánh mì nho khô: 288 calo</p> <p>- Bánh mì ngọt: 270 calo</p> <p>- Bánh mì vẹn toàn cám: 260 calo</p> <ul></ul> <h3 id="" style="padding-top: 48px;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><b></b></span></h3> <h4 id="4.2-banh-mi-trung-co-bao-nhieu-calo?" style="padding-top: 48px;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><b>4.2 Bánh mì trứng đem từng nào calo?</b></span></h4> <p> </p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img height="528" width="903" src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/banh-mi-trung-bao-nhieu-calo-0_copy.webp?v=1694710216" alt="thegioiwhey-anbanhmicotangcankhong" data-mce-src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/banh-mi-trung-bao-nhieu-calo-0_copy.webp?v=1694710216"></p> <p><span style="font-weight: 400; color: #000000;" data-mce-style="font-weight: 400; color: #000000;">Bánh mì trứng ốp la là bữa tiệc sáng sủa được không ít người lựa lựa chọn. Thông thông thường 100g bánh mỳ tiếp tục chứa chấp khoảng chừng 264,6g năng lượng và 1 trái khoáy trứng đem 75 - 80 năng lượng. Như vậy khi ăn một ổ bánh mỳ trứng ốp la chúng ta vẫn hấp thụ nhập khung người khoảng chừng 340 năng lượng.</span></p> <p> </p> <h4 id="4.3-banh-mi-cha-ca-hoac-thit-co-bao-nhieu-calo?" style="padding-top: 48px;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><b>4.3 Bánh mì chả cá hoặc thịt đem từng nào calo?</b></span></h4> <p> </p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/banh-mi-cha-ca-nha-trang-0_1687277813_copy.webp?v=1694710923" alt="thegioiwhey-anbanhmicotangcankhong" data-mce-src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/banh-mi-cha-ca-nha-trang-0_1687277813_copy.webp?v=1694710923"></p> <p>Trong bánh mỳ chả sẽ sở hữu khoảng chừng 400 năng lượng, nhập cơ bánh mỳ chứa chấp 264,6 năng lượng, chả cá hoặc thịt sẽ sở hữu khoảng chừng 50 - 60g tương tự với mức 120 năng lượng. Một ổ bánh mỳ chả hoặc thịt tiếp tục hỗ trợ cho chính mình đầy đủ tích điện, protein quan trọng mang đến buổi sớm. </p> <p> </p> <h4 id="4.4-banh-mi-sandwich-bao-nhieu-calo?" style="padding-top: 48px;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><b>4.4 Bánh mì sandwich từng nào calo?</b></span></h4> <p> </p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img alt="thegioiwhey-anbanhmicotangcankhong?" src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/bo-tui-cong-thuc-lam-banh-mi-goi-sandwich-thom-ngon-mem-min-de-lam-202201081456549584.jpg?v=1694711001"></p> <p><span style="font-weight: 400; color: #000000;" data-mce-style="font-weight: 400; color: #000000;">Bánh mì sandwich số bữa sớm được không ít người lựa lựa chọn vị cách tiến hành giản dị và đơn giản nhanh gọn lẹ lại bồi bổ. Tùy nhập bộ phận nguyên vật liệu tạo thành tuy nhiên bánh mỳ sandwich sẽ sở hữu lượng năng lượng không giống nhau. Với bánh mỳ thực hiện kể từ bột thô chỉ chứa chấp 230 năng lượng, bánh mỳ sandwich thực hiện kể từ bột Trắng chứa chấp cho tới 275 năng lượng.</span></p> <p><span style="font-weight: 400; color: #000000;" data-mce-style="font-weight: 400; color: #000000;">Khi ăn bánh mỳ sandwich người xem thông thường dùng kèm thịt nguội, phô đuối, tủ đầu năm, thịt trườn nướng hoặc salad gà và đương nhiên bộ phận đủ dinh dưỡng của bọn chúng cũng sẽ sở hữu sự khác lạ như sau:</span></p> <p style="padding-left: 30px;" data-mce-style="padding-left: 30px;">- Bánh mì sandwich thịt nguội và pho đuối chứa chấp khoảng chừng 352 calo</p> <p style="padding-left: 30px;" data-mce-style="padding-left: 30px;">- Bánh mì sandwich tủ đầu năm chứa chấp khoảng chừng 459 calo</p> <p style="padding-left: 30px;" data-mce-style="padding-left: 30px;">- Bánh mì sandwich thịt trườn nướng chứa chấp 455 calo</p> <p style="padding-left: 30px;" data-mce-style="padding-left: 30px;">- Bánh mì sandwich salad gà chứa chấp 450 năng lượng.</p> <p style="padding-left: 30px;" data-mce-style="padding-left: 30px;"> </p> <ul></ul> <h4 id="4.5-banh-mi-chay-bao-nhieu-calo?" style="padding-top: 48px;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><b>4.5 Bánh mì chay từng nào calo?</b></span></h4> <p> </p> <p><span style="font-weight: 400; color: #000000;" data-mce-style="font-weight: 400; color: #000000;"><img alt="thegioiwhey-anbanhmichotangcankhong?" src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/foody-upload-api-foody-mobile-an-607d734f-221109083145.jpg?v=1694711139"></span></p> <p><span style="font-weight: 400; color: #000000;" data-mce-style="font-weight: 400; color: #000000;">Hiện ni nhiều chúng ta không ăn mặn vì như thế tín ngưỡng hoặc là thói quen thuộc hay là muốn đảm bảo chất lượng mang đến sức mạnh. Hiện ni cũng đều có bánh mỳ chay dành riêng cho chúng ta, loại bánh mỳ này rất có thể kết phù hợp với nhiều loại nhân như chả chay, thịt chay, những loại rau quả,... Bánh mì chay chứa chấp dung lượng năng lượng kha khá không nhiều khoảng chừng 300 năng lượng.</span></p> <p> </p> <h3 id="5.-an-banh-mi-co-tang-can-khong?" style="padding-top: 48px;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><b>5. hốc bánh mỳ đem tăng cân nặng không?</b></span></h3> <p><img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/banh-my-kep-thit-da-lat.jpg?v=1694711219" alt="thegioiwhey-anbanhmicotangcankhong" data-mce-fragment="1" data-mce-src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/banh-my-kep-thit-da-lat.jpg?v=1694711219"> </p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p> <p><span style="font-weight: 400; color: #000000;" data-mce-style="font-weight: 400; color: #000000;">Ăn bánh mỳ đem tăng cân nặng không? Đây là yếu tố được các thiếu nữ rất rất quan hoài.</span></p> <p><span style="font-weight: 400; color: #000000;" data-mce-style="font-weight: 400; color: #000000;">Câu vấn đáp là chỉ với một ổ bánh mỳ thì các bạn sẽ ko tăng cân nặng vị một ổ bánh mỳ chỉ chứa chấp kể từ 200 - 400 năng lượng, trong những khi cơ lượng năng lượng tuy nhiên khung người bạn phải trong một ngày lên tới mức 1.200 - 2.200 năng lượng. Lượng năng lượng trong một ổ bánh mỳ thấp rộng lớn thật nhiều đối với lượng năng lượng tuy nhiên khung người cần thiết trong một ngày. Do cơ chỉ với một ổ bánh mỳ chúng ta rất rất khó khăn tăng cân nặng.</span></p> <p><span style="font-weight: 400; color: #000000;" data-mce-style="font-weight: 400; color: #000000;">Nhưng tình huống chúng ta ăn bánh mỳ thông thường xuyên hoặc ăn rất nhiều thì nó là 1 trong những mẩu chuyện không giống, nó trọn vẹn ko đảm bảo chất lượng và rất có thể khiến cho chúng ta tăng cân nặng nhanh gọn lẹ. </span></p> <p><span style="font-weight: 400; color: #000000;" data-mce-style="font-weight: 400; color: #000000;">Để ăn bánh mỳ tuy nhiên ko tăng cân nặng bạn phải Note một trong những yếu tố sau:</span></p> <p style="padding-left: 30px;" data-mce-style="padding-left: 30px;">- Bánh mì khiến cho bạn no lâu rộng lớn, đẩy lùi những cơn đói. Tuy nhiên nhằm ko tăng cân nặng và ko hội tụ mỡ quá chúng ta nên lựa chọn bánh mỳ chứa chấp không nhiều đàng, không nhiều năng lượng, nhiều hóa học xơ.</p> <p style="padding-left: 30px;" data-mce-style="padding-left: 30px;">- hốc nốc một cơ hội khoa học tập, ko ăn nhiều bánh mỳ đồng thời và rời ăn bánh mỳ nhập ban đêm. Lý tự là ban đêm khung người chúng ta không nhiều chuyển động, bánh mỳ se không tồn tại sự quy đổi và tạo nên hội tụ mỡ quá.</p> <p style="padding-left: 30px;" data-mce-style="padding-left: 30px;"> </p> <ul></ul> <h3 id="6.-nen-an-loai-banh-mi-nao-de-giam-can?" style="padding-top: 48px;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><b>6. Nên ăn loại bánh mỳ này nhằm rời cân?</b></span></h3> <p> </p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img alt="thegioiwhey-anbanhmicotangcankhong" src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/wholegrain-ezekiel-bread-with-seeds-1200x676.jpg?v=1694711277"></p> <p><span style="font-weight: 400; color: #000000;" data-mce-style="font-weight: 400; color: #000000;">Khi mong muốn rời cân nặng bạn cũng có thể lựa lựa chọn những loại bánh mỳ sau:</span></p> <p style="padding-left: 30px;" data-mce-style="padding-left: 30px;">- Bánh mì yến mạch: Yến mạch là nguyên vật liệu rất tuyệt cho tất cả những người bị đái đàng và cho tất cả những người ăn kiêng khem. Do cơ bánh mỳ yến mạch là việc lựa lựa chọn số 1 mang đến những người dân rời cân nặng. Bánh mì yến mạch chứa chấp chỉ số đàng huyết GI rất rất thấp,nó còn tồn tại nhiều axit Khủng đảm bảo chất lượng mang đến hệ tim mạch. Đồng thời nó còn làm chúng ta no lâu rộng lớn, kể từ cơ rời những cơn thèm ăn và còn làm thực hiện đẹp nhất domain authority.</p> <p style="padding-left: 30px;" data-mce-style="padding-left: 30px;">- Bánh mì nâu: Đây là loại bánh mỳ được sản xuất kể từ lúa mạch đen thui vẹn toàn cám. Trong bánh mỳ nâu đem chứa đựng nhiều hóa học xơ, bởi vậy khi ăn bánh mỳ nâu khung người tiếp tục hấp thụ chậm rãi rộng lớn đối với bánh mỳ Trắng, khiến cho bạn no lâu rộng lớn và tương hỗ quy trình ăn kiêng khem đảm bảo chất lượng rộng lớn.</p> <p style="padding-left: 30px;" data-mce-style="padding-left: 30px;">- Bánh mì vẹn toàn cám: Đây là 1 trong những loại bánh mỳ chứa chấp thật nhiều hóa học xơ. Bánh mì vẹn toàn cám được sản xuất kể từ phân tử tiểu mạch tự động nhiều, nhiều đủ dinh dưỡng. Bánh mì vẹn toàn cám đem chỉ số đàng huyết thấp, nhiều đủ dinh dưỡng, ko sinh nhiều axit mang đến huyết, ko chứa chấp những hóa học tẩy Trắng bột đảm bảo chất lượng mang đến sức mạnh.</p> <p style="padding-left: 30px;" data-mce-style="padding-left: 30px;">- Bánh mì đen: Đây là loại bánh mỳ số 1 dành riêng cho tất cả những người rời cân nặng. Bánh mì đen thui chứa chấp không nhiều năng lượng, ko chứa chấp gluten, đem chứa chấp dung lượng hóa học xơ cao tất tả 4 phiên bánh mỳ Trắng. Bánh mì đen thui còn làm trấn áp đàng huyết, đấy là loại đồ ăn rất rất phù hợp dành riêng cho tất cả những người ăn kiêng khem hoặc những người dân đem đàng huyết cao.</p> <ul></ul> <p><span style="font-weight: 400; color: #000000;" data-mce-style="font-weight: 400; color: #000000;">Như vậy bên trên trên đây Thế Giới Whey vừa phải share với chúng ta về chủ thể “1 ổ bánh mỳ từng nào calo? hốc bánh mỳ đem tăng cân nặng không?” . Hy vọng những vấn đề này tiếp tục trả lời được những vướng mắc của u và gom chúng ta biết phương pháp ăn bánh mỳ ra sao đáp ứng ko tăng cân nặng.</span></p> <p> </p> <p><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><span style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;">Ngoài đi ra trong mỗi nội dung bài viết trước Thế Giới Whey cũng đều có share những nội dung bài viết về chủ thể rời cân nặng như: </span><a href="https://diendanmuaban.edu.vn/blogs/tin-tuc/an-gi-de-giam-mo-bung" style="color: #000000;" target="_blank" data-mce-style="color: #000000;"><b>Ăn gì nhằm rời mỡ bụng sớm nhất trong một tuần?</b></a><span style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;">, </span><a href="https://diendanmuaban.edu.vn/blogs/kien-thuc-the-hinh/thit-uc-ga-co-bao-nhieu-calo" style="color: #000000;" target="_blank" data-mce-style="color: #000000;"><b>thịt ức gà đem từng nào calo</b></a><span style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;">,...  Trong những nội dung bài viết tiếp theo sau Thế Giới Whey sẽ vẫn share nhiều chủ thể hoặc về rời cân nặng, chúng ta hãy nằm trong theo dõi dõi nhé!</span></span></p> <p><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><span style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;">Thế Giới Whey chuyên nghiệp phân phối những loại đồ ăn thể thao, thể chừng như </span><a href="https://diendanmuaban.edu.vn/collections/whey-protein-tang-co" style="color: #000000;" target="_blank" data-mce-style="color: #000000;"><b>Whey Protein</b></a><span style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;">, </span><a href="https://diendanmuaban.edu.vn/collections/mass-gainer" style="color: #000000;" target="_blank" data-mce-style="color: #000000;"><b>Mass Gainer</b></a><span style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;">,... Các loại đồ ăn khẳng định chính xác tương hỗ cực tốt mang đến quy trình rời cân nặng, tăng cơ, rời mỡ cho chính mình.</span></span></p> <p> </p> <p><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><b>THÔNG TIN LIÊN HỆ</b></span></p> <p><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><b>Địa chỉ:</b> 285/66 Hẻm 285 Cách Mạng Tháng Tám, Xì Gòn, 700000</span></p> <p><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><b>Số năng lượng điện thoại: </b><a href="tel:028%209999%209479" style="color: #000000;" target="_blank" data-mce-style="color: #000000;"><strong>028 9999 9479</strong></a></span></p> <p><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><b>Email: </b><a href="mailto:info@thegioiwhey.com" style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">info@thegioiwhey.com</a></span></p> <p><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><b>Website:</b> <a href="https://diendanmuaban.edu.vn" style="color: #000000;" target="_blank" data-mce-style="color: #000000;"><b>https://diendanmuaban.edu.vn</b></a></span></p></div> </div> </div> </div> <div class="content-blog-bottom"> <div class="tags"> </div> </div> <div class="paginate-post"> <div class="left"> <span class="icon-chevron-left"> </span><a href="/blogs/kien-thuc-the-hinh/luan-xa-la-gi" title="">Bài Đăng Trước</a> </div> <div class="right"> <a href="/blogs/kien-thuc-the-hinh/an-ngo-luoc-co-tang-can-khong" title="">Bài Đăng Tiếp Theo</a> <span class="icon-chevron-right"> </span> </div> </div> <div id="primary" class="list-comment content-form"> <h3 class="title">Để Lại Bình Luận</h3> <form method="post" action="/blogs/kien-thuc-the-hinh/an-banh-mi-co-tang-can-khong/comments#comment_form" id="comment_form" accept-charset="UTF-8" class="comment-form"><input type="hidden" name="form_type" value="new_comment" /><input type="hidden" name="utf8" value="✓" /> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-6 comment-form-column"> <input type="text" class="input-info" placeholder="Tên" id="name" name="comment[author]"> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 comment-form-column"> <input type="text" class="input-info" placeholder="Email" id="email" name="comment[email]"> </div> </div> <textarea rows="6" class="input-info input-note" placeholder="Bình Luận" id="message" name="comment[body]"></textarea> <span class="label-text">Xin Note, comment cần được phê duyệt trước lúc được xuất bản</span> <div class="group-button"> <button class="button submit" type="submit">Gửi Bình Luận</button> </div> </form> </div> </div> </div> <!-- /snippets/blog-sidebar.liquid --> <div id="js-stickySidebar" class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 sidebar js-sidebar-mobile-content sidebar-moible sidebar-left ps-container"> <div class="title_sidebar"> <h3>Tin Khác</h3> <div class="js-close-sidebar close-sidebar-btn hidden-lg hidden-md"><i class="icon-x"></i></div> </div><div class="widget widget-search"> <form id="searchForm" method="get" class="searchform" action="/search" role="search"> <div class="search-block"> <div class="search-inner"> <input type="text" class="search-info" placeholder="Tìm dò thám bài bác viết" name="q" > <input type="hidden" name="type" value="article" /> <a id="btn_submit_search" href="javascript:void(0)" class="search-button"> </a> </div> </div> </form> </div><div class="widget widget-recent-post sidebar-border"> <h3 class="widgettitle">Bài viết lách nằm trong ngôi nhà đề</h3> <ul class="list-recent-posts blog-list"> <li class="post-item"> <div class="post-format"> <a class="post-image" href="/blogs/kien-thuc-the-hinh/lieu-uong-creatine-co-gay-hai-cho-than-va-gan" > <div class="pr_lazy_img lazyload item__position" data-bgset="//diendanmuaban.edu.vn/cdn/shop/articles/Magnesium_1_2b7a70b7-2690-4d6c-a46c-312ca601cb0d_large.png?v=1701839677" data-ratio="1" data-sizes="auto" style="padding-top:100%;" ></div> </a> </div> <div class="post-info col"> <div class="head"> <a href="/blogs/kien-thuc-the-hinh/lieu-uong-creatine-co-gay-hai-cho-than-va-gan" class="post-title h3">Liệu Uống Creatine Có Gây Hại Cho Thận Và ...</a> </div> <div class="main-info-post"> <ul class="meta-post"> <li class="time-post"><a href="javascript:void(0)">Dec 06 2023</a></li> </ul> </div> </div> </li> <li class="post-item"> <div class="post-format"> <a class="post-image" href="/blogs/kien-thuc-the-hinh/an-khoai-tay-co-map-khong"> <div class="pr_lazy_img lazyload item__position" data-bgset="//diendanmuaban.edu.vn/cdn/shop/articles/Khung_copy_17ab6d90-aa2e-44f6-9649-f95583a519f5_large.webp?v=1694534726" data-ratio="1" data-sizes="auto" style="padding-top:100%;" ></div> </a> </div> <div class="post-info col"> <div class="head"> <a href="/blogs/kien-thuc-the-hinh/an-khoai-tay-co-map-khong" class="post-title h3">Ăn khoai tây đem mập không? Cách ăn khoai t...</a> </div> <div class="main-info-post"> <ul class="meta-post"> <li class="time-post"><a href="javascript:void(0)">Jan 06 2022</a></li> </ul> </div> </div> </li> <li class="post-item"> <div class="post-format"> <a class="post-image" href="/blogs/kien-thuc-the-hinh/an-chuoi-nhieu-co-beo-khong"> <div class="pr_lazy_img lazyload item__position" data-bgset="//diendanmuaban.edu.vn/cdn/shop/articles/Khung_copy_61312440-9b1f-47df-8a89-6530f6dd0862_large.webp?v=1694533388" data-ratio="1" data-sizes="auto" style="padding-top:100%;" ></div> </a> </div> <div class="post-info col"> <div class="head"> <a href="/blogs/kien-thuc-the-hinh/an-chuoi-nhieu-co-beo-khong" class="post-title h3">Giải đáp: hốc chuối nhiều đem Khủng không?</a> </div> <div class="main-info-post"> <ul class="meta-post"> <li class="time-post"><a href="javascript:void(0)">Jan 05 2022</a></li> </ul> </div> </div> </li> <li class="post-item"> <div class="post-format"> <a class="post-image" href="/blogs/kien-thuc-the-hinh/tai-sao-an-it-van-tang-can-cach-khac-phuc"> <div class="pr_lazy_img lazyload item__position" data-bgset="//diendanmuaban.edu.vn/cdn/shop/articles/Test_large.jpg?v=1693474981" data-ratio="1" data-sizes="auto" style="padding-top:100%;" ></div> </a> </div> <div class="post-info col"> <div class="head"> <a href="/blogs/kien-thuc-the-hinh/tai-sao-an-it-van-tang-can-cach-khac-phuc" class="post-title h3">Tại sao không nên ăn vẫn tăng cân? Lý do và...</a> </div> <div class="main-info-post"> <ul class="meta-post"> <li class="time-post"><a href="javascript:void(0)">Dec 28 2021</a></li> </ul> </div> </div> </li> </ul> </div><div class="widget widget-tags-post sidebar-border"> <h3 class="widgettitle">Tags</h3> <ul> <li class="ch-d-dinh-d-ng"><a href="/blogs/kien-thuc-the-hinh/tagged/ch-d-dinh-d-ng" title="Show articles tagged Chế chừng dinh thự dưỡng">Chế chừng dinh thự dưỡng</a></li> <li class="gi-m-can"><a href="/blogs/kien-thuc-the-hinh/tagged/gi-m-can" title="Show articles tagged Giảm cân">Giảm cân</a></li> <li class="ki-n-th-c"><a href="/blogs/kien-thuc-the-hinh/tagged/kien-thuc" title="Show articles tagged con kiến thức">kiến thức</a></li> <li class="tang-can-tang-c"><a href="/blogs/kien-thuc-the-hinh/tagged/tang-can-tang-c" title="Show articles tagged Tăng cân nặng - tăng cơ">Tăng cân nặng - tăng cơ</a></li> <li class="tang-c-tang-can"><a href="/blogs/kien-thuc-the-hinh/tagged/tang-co-tang-can" title="Show articles tagged tăng cơ - tăng cân">tăng cơ - tăng cân</a></li> <li class="t-p-luy-n"><a href="/blogs/kien-thuc-the-hinh/tagged/t-p-luy-n" title="Show articles tagged Tập luyện">Tập luyện</a></li> </ul> </div></div> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) { $("#btn_submit_search").on('click',function(e){ $("#searchForm").submit(); }) $(".js-mobile-sidebar").on('click',function(e){ $(".js-mobile-sidebar-panel").addClass('active'); $(".js-sidebar-mobile-content").addClass('active'); }) $(".js-close-sidebar").on('click',function(){ $(".js-mobile-sidebar-panel").removeClass('active'); $(".js-sidebar-mobile-content").removeClass('active'); }) }) </script> </div> </div> </div><style data-shopify>#laber_template--16306296258721__main-article {background-color:#ffffff; }</style><style data-shopify> body{ background-color:#ffffff } </style> </div> </main> </div> <footer id="footer"> <div id="shopify-section-benefit" class="shopify-section type_shipping"> <section id="laber_benefit" class="vertical"> <div class="container"> <div class="row alo-border-radius" style="--alo-border-radius:5px;"> <div class="item col-sm-6 col-md-3 col-lg-3 bl_cc297597-383e-4f8b-b28e-95c4e3695629"> <div class="laber_shipping flex-wrap flex"> <div class="icon icon_svg"> <svg width="21" height="26" viewbox="0 0 21 26" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M7.5999 19.6001L3.68862 24.6289C3.57111 24.78 3.67878 25.0001 3.87017 25.0001H5.70026C5.76383 25.0001 5.82457 24.9738 5.86805 24.9274L9.19548 21.3781C9.29873 21.268 9.4783 21.2855 9.55831 21.4136L11.7999 25.0001" stroke="#2B38D1" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"></path> <path d="M18.062 18.443L17.6114 17.8434L18.062 18.443ZM1.01352 8.18184L0.264562 8.14229L1.01352 8.18184ZM1.69442 5.1529L2.38638 5.4422L1.69442 5.1529ZM2.56801 4.86425L2.18125 5.50683L2.56801 4.86425ZM20.0979 16.2296L19.4629 15.8305L20.0979 16.2296ZM19.8678 15.2767L20.2545 14.6341L19.8678 15.2767ZM16 2.8L16.7161 2.57696L16.5229 1.9567L15.8814 2.05944L16 2.8ZM18.8852 14.5846L19.1082 15.3006L20.5404 14.8546L20.3173 14.1385L18.8852 14.5846ZM10.7875 9.0787L10.3635 9.69735L11.6008 10.5454L12.0248 9.92671L10.7875 9.0787ZM15.1859 0.35688C14.8307 0.143769 14.37 0.258943 14.1569 0.614128C13.9438 0.969313 14.0589 1.43001 14.4141 1.64312L15.1859 0.35688ZM17.4141 3.44312C17.7693 3.65623 18.23 3.54106 18.4431 3.18587C18.6562 2.83069 18.5411 2.36999 18.1859 2.15688L17.4141 3.44312ZM3.11614 4.10384L2.37557 4.22245L2.61278 5.70357L3.35334 5.58497L3.11614 4.10384ZM19.4629 15.8305C18.9731 16.6098 18.3486 17.2894 17.6114 17.8434L18.5125 19.0426C19.3965 18.3783 trăng tròn.1458 17.5627 trăng tròn.7329 16.6288L19.4629 15.8305ZM17.6114 17.8434C16.7053 18.5244 15.6426 19.0052 14.4804 19.2542L14.7947 trăng tròn.7209C16.1614 trăng tròn.428 17.4259 19.8591 18.5125 19.0426L17.6114 17.8434ZM14.4804 19.2542C13.3177 19.5034 12.0771 19.5159 10.829 19.2849L10.556 trăng tròn.7599C11.9879 21.0249 13.4284 21.0137 14.7947 trăng tròn.7209L14.4804 19.2542ZM10.829 19.2849C9.58067 19.0539 8.35172 18.5842 7.21419 17.8995L6.44066 19.1847C7.72642 19.9585 9.12417 trăng tròn.4949 10.556 trăng tròn.7599L10.829 19.2849ZM7.21419 17.8995C6.07665 17.2148 5.05595 16.3305 4.21146 15.2974L3.0501 16.2467C4.00316 17.4126 5.1549 18.4108 6.44066 19.1847L7.21419 17.8995ZM4.21146 15.2974C3.36697 14.2643 2.71756 13.1056 2.29824 11.8895L0.880179 12.3785C1.359 13.7671 2.09705 15.0808 3.0501 16.2467L4.21146 15.2974ZM2.29824 11.8895C1.87895 10.6736 1.69883 9.4269 1.76248 8.22138L0.264562 8.14229C0.19021 9.55058 0.401331 10.9898 0.880179 12.3785L2.29824 11.8895ZM1.76248 8.22138C1.81424 7.24088 2.02638 6.30326 2.38638 5.4422L1.00246 4.8636C0.573671 5.88919 0.325061 6.99638 0.264562 8.14229L1.76248 8.22138ZM2.38638 5.4422C2.37682 5.46505 2.34674 5.50047 2.29723 5.51637C2.25047 5.53138 2.20689 5.52226 2.18125 5.50683L2.95477 4.22166C2.25196 3.79865 1.33231 4.07466 1.00246 4.8636L2.38638 5.4422ZM20.7329 16.6288C21.1689 15.9351 trăng tròn.9199 15.0345 trăng tròn.2545 14.6341L19.481 15.9193C19.4585 15.9057 19.4527 15.8902 19.4513 15.8845C19.4493 15.8765 19.4478 15.8545 19.4629 15.8305L20.7329 16.6288ZM2.18125 5.50683L19.481 15.9193L20.2545 14.6341L2.95477 4.22166L2.18125 5.50683ZM15.2839 3.02304L18.8852 14.5846L20.3173 14.1385L16.7161 2.57696L15.2839 3.02304ZM12.0248 9.92671L16.6186 3.224L15.3814 2.376L10.7875 9.0787L12.0248 9.92671ZM14.4141 1.64312L17.4141 3.44312L18.1859 2.15688L15.1859 0.35688L14.4141 1.64312ZM3.35334 5.58497L16.1186 3.54056L15.8814 2.05944L3.11614 4.10384L3.35334 5.58497Z" fill="#2B38D1"></path> </svg> </div><div class="content"> <h3 class="title">Hỗ Trợ Phí Ship</h3> <p >100% Hỗ Trợ Toàn Quốc</p> </div> </div> </div> <div class="item col-sm-6 col-md-3 col-lg-3 bl_f2e7c234-8419-4205-9c44-fb8b769c05cd"> <div class="laber_shipping flex-wrap flex"> <div class="icon icon_svg"> <svg width="22" height="26" viewbox="0 0 22 26" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M12.9136 11.1186C13.4987 11.1186 13.973 10.6444 13.973 10.0593C13.973 9.47427 13.4987 9 12.9136 9C12.3286 9 11.8543 9.47427 11.8543 10.0593C11.8543 10.6444 12.3286 11.1186 12.9136 11.1186ZM6.17723 9.33386C6.44463 9.01752 6.91784 8.97784 7.23418 9.24524L7.73982 9.67264C8.05616 9.94004 8.09583 10.4133 7.82843 10.7296C7.56104 11.0459 7.08782 11.0856 6.77148 10.8182L6.26585 10.3908C5.94951 10.1234 5.90983 9.6502 6.17723 9.33386ZM8.76861 11.5243C9.03601 11.208 9.50922 11.1683 9.82556 11.4357L10.0152 11.596L10.7736 12.2371L11.2793 12.6645L15.3243 16.0837C15.6407 16.3511 15.6803 16.8243 15.4129 17.1407C15.1455 17.457 14.6723 17.4967 14.356 17.2293L10.3109 13.8101L9.80529 13.3826L9.04684 12.7415L8.85722 12.5813C8.54088 12.3139 8.50121 11.8407 8.76861 11.5243ZM9.73569 16.4152C9.73569 17.0003 9.26141 17.4745 8.67637 17.4745C8.09132 17.4745 7.61705 17.0003 7.61705 16.4152C7.61705 15.8302 8.09132 15.3559 8.67637 15.3559C9.26141 15.3559 9.73569 15.8302 9.73569 16.4152Z" fill="#2B38D1"></path> <path d="M1 16.2498V7.44689C1 5.10711 2.96513 3.27467 5.2392 3.49391L6.34923 3.60093C7.29689 3.6923 8.20196 3.17777 8.62764 2.30566C9.47738 0.564779 11.9026 0.564779 12.7524 2.30566C13.178 3.17777 14.0831 3.6923 15.0308 3.60093L16.1408 3.49391C18.4149 3.27467 trăng tròn.38 5.10712 trăng tròn.38 7.44689V16.2498C20.38 17.4224 19.874 18.5351 18.9976 19.2895L13.1836 24.2942C11.7419 25.5353 9.63808 25.5353 8.1964 24.2942L2.3824 19.2895C1.50602 18.5351 1 17.4224 1 16.2498Z" stroke="#2B38D1" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"></path> <path d="M1 7.44689C1 5.10711 2.96513 3.27467 5.2392 3.49391L6.34923 3.60093C7.29689 3.6923 8.20196 3.17777 8.62764 2.30566C9.47738 0.564779 11.9026 0.564779 12.7524 2.30566C13.178 3.17777 14.0831 3.6923 15.0308 3.60093L16.1408 3.49391C18.4149 3.27467 trăng tròn.38 5.10712 trăng tròn.38 7.44689" stroke="#2B38D1" stroke-width="1.5" stroke-linecap="square"></path> </svg> </div><div class="content"> <h3 class="title">Giá niêm yết</h3> <p >100% Giá Niêm Yết</p> </div> </div> </div> <div class="item col-sm-6 col-md-3 col-lg-3 bl_3f0a7783-317f-4a79-a964-07fd50a3cbc9"> <div class="laber_shipping flex-wrap flex"> <div class="icon icon_svg"> <svg width="28" height="26" viewbox="0 0 28 26" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M5.95714 17.1751V17.1751C4.56278 17.4417 3.21515 16.5278 2.94712 15.1337L1.49398 7.57539C1.20201 6.0568 2.19523 4.59054 3.7141 4.30006C5.84956 3.89167 8.8161 3.32434 11.0642 2.89441C13.3382 2.45952 16.3579 1.93862 18.5073 1.57549C20.0034 1.32272 21.4228 2.31414 21.7092 3.80416C21.8101 4.32882 21.9181 4.89047 22.0257 5.44992" stroke="#2B38D1" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"></path> <path d="M6.10693 9.6801V18.9102C6.10693 trăng tròn.3262 7.25788 21.4741 8.67764 21.4741H8.992C9.52827 21.4741 9.96299 21.9088 9.96299 22.4451C9.96299 23.5022 10.0524 25.0661 11.112 25.0365C11.8308 25.0164 12.0877 24.14 12.4786 23.5381L12.991 22.749C13.5074 21.9539 14.3912 21.4741 15.3393 21.4741H23.0736C25.0613 21.4741 26.6726 19.8673 26.6726 17.8849V9.76549C26.6726 7.82707 25.4022 6.13737 23.4592 6.09062C21.3657 6.04023 18.4467 6.09063 16.3898 6.09063H9.70539C7.71772 6.09063 6.10693 7.69769 6.10693 9.6801Z" stroke="#2B38D1" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"></path> <ellipse cx="11.2482" cy="13.7825" rx="1.28535" ry="1.28195" fill="#2B38D1"></ellipse> <ellipse cx="16.3898" cy="13.7825" rx="1.28535" ry="1.28195" fill="#2B38D1"></ellipse> <ellipse cx="21.531" cy="13.7825" rx="1.28535" ry="1.28195" fill="#2B38D1"></ellipse> </svg> </div><div class="content"> <h3 class="title">Trung Tâm Chăm Sóc</h3> <p >Hỗ Trợ và Tư Vấn 24/7</p> </div> </div> </div> <div class="item col-sm-6 col-md-3 col-lg-3 bl_ed98dbcb-49fd-4b52-a21b-22a9910e5466"> <div class="laber_shipping flex-wrap flex"> <div class="icon icon_svg"> <svg width="23" height="24" viewbox="0 0 23 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M20.8916 19.0584L9.06588 19.2219C4.62937 19.2832 1 15.7037 1 11.2667V11.2667" stroke="#2B38D1" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"></path> <rect x="1" y="2.46698" width="20.5333" height="20.5333" rx="2.8" stroke="#2B38D1" stroke-width="1.5"></rect> <path d="M6.86621 3.93333V1" stroke="#2B38D1" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"></path> <path d="M15.667 3.93333V1" stroke="#2B38D1" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"></path> <line x1="5.59961" y1="13.1747" x2="11.7996" y2="13.1747" stroke="#2B38D1" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"></line> <line x1="5.59961" y1="9.32483" x2="14.3663" y2="9.32483" stroke="#2B38D1" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"></line> </svg> </div><div class="content"> <h3 class="title">Chính Sách Trả Hàng</h3> <p >Đổi/Trả Hàng Miễn Phí</p> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <style data-shopify>#laber_benefit {padding-top: 35px ; padding-right: 0 ; padding-bottom: 35px ; padding-left:;background-color:#ffffff; }@media only screen and (max-width: 1024px) { #laber_benefit {padding-top: 25px;padding-right: 0;padding-bottom: 25px;padding-left: ;} }</style> </div><div id="shopify-section-footer1" class="shopify-section footer_top"><!--Footer--> <section id="laber_footer1"> <div class="main-footer"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="footer-iteam col-lg-2 col-md-2 col-12" > <aside id="block_ab60869c-1612-46fc-949d-d932ecbf37b1" class="widget widget_nav_menu"><h3 class="widget-title "><span class="txt_title">Giới thiệu</span> <span class="icon_mobile"> <i class="laber-icon-down icon-chevron-down"></i> <i class="laber-icon-up icon-chevron-up"></i> </span> </h3><div class="menu_footer widget_footer"><ul class="menu"><li class="menu-item"> <a href="/blogs/gioi-thieu-cong-ty/thegioiwhey-he-thong-phan-phoi-thuc-pham-bo-sung-so-1-viet-nam">Giới Thiệu Công Ty </a> </li><li class="menu-item"> <a href="/blogs/chi-nhanh-lien-he">Thông Tin Liên Hệ </a> </li><li class="menu-item"> <a href="/blogs/tin-tuyen-dung">Tin Tuyển Dụng </a> </li><li class="menu-item"> <a href="/pages/kiem-tra-don-hang">Kiểm Tra Đơn hàng </a> </li></ul></div> </aside> </div> <div class="footer-iteam col-lg-2 col-md-2 col-12" > <aside id="block_373660d2-569d-4916-814e-2e4b1fa4d4dd" class="widget widget_nav_menu"><h3 class="widget-title "><span class="txt_title">TÍCH ĐIỂM</span> <span class="icon_mobile"> <i class="laber-icon-down icon-chevron-down"></i> <i class="laber-icon-up icon-chevron-up"></i> </span> </h3><div class="menu_footer widget_footer"><ul class="menu"><li class="menu-item"> <a href="/pages/cach-tich-diem">Cách Tích Điểm </a> </li><li class="menu-item"> <a href="/pages/chinh-sach-uu-dai-danh-cho-thanh-vien-vip">Thành Viên VIP </a> </li></ul></div> </aside> </div> <div class="footer-iteam contact_information col-lg-3 col-md-3 col-12" > <aside id="block_670d8414-974f-455d-8c1b-c3e11c29aa69" class="widget widget_text"><h3 class="widget-title"><span class="txt_title">Chi nhánh 1</span> <span class="icon_mobile"> <i class="laber-icon-down icon-chevron-down"></i> <i class="laber-icon-up icon-chevron-up"></i> </span> </h3><div class="textwidget widget_footer"> <div class="information"><div class="text">Liên Hệ: ‭0901 415 067‬ </div> <div class="Address">52 Hoa sứ, P..7, Q.Phú Nhuận, TP.TP HCM </div> </div> </div> </aside> </div> <div class="footer-iteam contact_information col-lg-3 col-md-3 col-12" > <aside id="block_e667f7e9-b124-4bfe-8c4d-f9a360e1a6ae" class="widget widget_text"><h3 class="widget-title"><span class="txt_title">chi nhánh 2</span> <span class="icon_mobile"> <i class="laber-icon-down icon-chevron-down"></i> <i class="laber-icon-up icon-chevron-up"></i> </span> </h3><div class="textwidget widget_footer"> <div class="information"><div class="text">Liên Hệ: ‭0901 315 067‬ </div> <div class="Address">285/66 Cách Mạng Tháng Tám, P..12, Q10, TP.TP HCM </div> </div> </div> </aside> </div> <div class="footer-iteam col-lg-2 col-md-2 col-12" > <aside id="block_c1530249-18de-4a37-8840-5b55a68bf542" class="widget widget_nav_menu"><h3 class="widget-title "><span class="txt_title">CHÍNH SÁCH MUA HÀNG</span> <span class="icon_mobile"> <i class="laber-icon-down icon-chevron-down"></i> <i class="laber-icon-up icon-chevron-up"></i> </span> </h3><div class="menu_footer widget_footer"><ul class="menu"><li class="menu-item"> <a href="/blogs/chinh-sach-bao-mat/chinh-sach-bao-mat-thong-tin-khach-hang">Chính sách bảo mật </a> </li><li class="menu-item"> <a href="/blogs/chinh-sach-giao-nhan/chinh-sach-giao-hang-thegioiwhey">Chính sách giao phó hàng </a> </li><li class="menu-item"> <a href="/blogs/chinh-sach-doi-tra/chinh-sach-doi-tra-hang-1">Chích sách thay đổi trả </a> </li><li class="menu-item"> <a href="/blogs/chinh-sach/quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai-cua-khach-hang">Phản hồi quality phục vụ </a> </li><li class="menu-item"> <a href="/blogs/chinh-sach-cam-ket-hang-chinh-hang/chinh-sach-cam-ket-hang-chinh-hang">Cam kết sản phẩm chủ yếu hãng </a> </li><li class="menu-item"> <a href="/blogs/chinh-sach-bao-mat/chinh-sach-bao-mat-thong-tin-khach-hang">Chính sách bảo mật thông tin thông tin </a> </li></ul></div> </aside> </div> <div class="footer-iteam col-lg-2 col-md-2 col-12" > <aside id="block_ce1c3204-2b0c-4a4a-9584-c8ed8c85c033" class="widget widget_text "> <h3 class="widget-title"><span class="txt_title">theo dõi cửa hàng tại:</span> <span class="icon_mobile"> <i class="laber-icon-down icon-chevron-down"></i> <i class="laber-icon-up icon-chevron-up"></i> </span> </h3> <div class="laber-social-link socials clearfix"> <ul class="list-socials "> <li class="facebook"> <a class="alo_tooltip" target="_blank" href="https://www.facebook.com/thegioiwhey" title="Facebook" > <i class="fa fa-facebook-f"></i> <span class="alo_tooltip-content">Facebook</span> </a> </li> <li class="instagram"> <a class="alo_tooltip" target="_blank" href="https://www.instagram.com/thegioiwhey/" title="Instargram" > <i class="fa fa-instagram" aria-hidden="true"></i> <span class="alo_tooltip-content">Instagram</span> </a> </li> </ul> </div> </aside> </div> <div class="footer-iteam col-lg-3 col-md-3 col-12" > <aside id="block_06f9b93a-264c-4f4b-ad73-f1933628522b" class="widget widget_text"><h3 class="widget-title"><span class="txt_title">Mã số thuế:</span> <span class="icon_mobile"> <i class="laber-icon-down icon-chevron-down"></i> <i class="laber-icon-up icon-chevron-up"></i> </span> </h3><div class="textwidget widget_footer"><p><strong>3603416620 </strong></p><p><strong>CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn NHỊ GIA NGUYỄN</strong></p><p><strong>6/3 Kp.1, P.. Tân Hòa, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai</strong></p></div> </aside> </div> <div class="footer-iteam col-lg-3 col-md-3 col-12" > <aside id="block_b72d05a6-771e-43e7-82bb-77e78cae92eb" class="widget widget_text "><h3 class="widget-title"><span class="txt_title">Đã Thông báo</span> <span class="icon_mobile"> <i class="laber-icon-down icon-chevron-down"></i> <i class="laber-icon-up icon-chevron-up"></i> </span> </h3><div class="textwidget widget_footer"><div class="contentHtml"> <a href="http://online.gov.vn/Home/WebDetails/32409" title="Bộ công thương" rel="nofollow"> <img style="width: 240px; display: block;margin-right: 10px;" src="//bizweb.dktcdn.net/100/011/344/themes/857119/assets/dtb.png?1692172851806"> </a> </div> </div> </aside> </div></div> </div> </div> </section> <div class="line"></div> <div class="footer-bottom"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="copyright col-lg-6 col-md-12 col-12"><p>Bản quyền thuộc sở hữu <a href="https://diendanmuaban.edu.vn/" target="_blank" title="https://diendanmuaban.edu.vn/">©Thegioiwhey</a> 2023. </p><p>Những thành phầm đăng bên trên trang web ko cần là dung dịch, không còn công dụng thay cho thế dung dịch chữa trị bệnh dịch.<br/></p></div> <div class="payment col-lg-6 col-md-12 col-12"> <span>Phương Thức Thanh Toán:</span> <div class="payment_type_svg"><img class="lazyload img_tr_svg" src="//diendanmuaban.edu.vn/cdn/shopifycloud/shopify/assets/payment_icons/visa-319d545c6fd255c9aad5eeaad21fd6f7f7b4fdbdb1a35ce83b89cca12a187f00.svg" data-src="//diendanmuaban.edu.vn/cdn/shopifycloud/shopify/assets/payment_icons/visa-319d545c6fd255c9aad5eeaad21fd6f7f7b4fdbdb1a35ce83b89cca12a187f00.svg" alt="visa" /><img class="lazyload img_tr_svg" src="//diendanmuaban.edu.vn/cdn/shopifycloud/shopify/assets/payment_icons/cash-6536c587582689566e943aee8abd84c8b882c9b372940abb53b004a6c24736d8.svg" data-src="//diendanmuaban.edu.vn/cdn/shopifycloud/shopify/assets/payment_icons/cash-6536c587582689566e943aee8abd84c8b882c9b372940abb53b004a6c24736d8.svg" alt="cash" /><img class="lazyload img_tr_svg" src="//diendanmuaban.edu.vn/cdn/shopifycloud/shopify/assets/payment_icons/master-173035bc8124581983d4efa50cf8626e8553c2b311353fbf67485f9c1a2b88d1.svg" data-src="//diendanmuaban.edu.vn/cdn/shopifycloud/shopify/assets/payment_icons/master-173035bc8124581983d4efa50cf8626e8553c2b311353fbf67485f9c1a2b88d1.svg" alt="master" /></div> <style> .payment_type_svg{display: flex;flex-wrap: wrap;gap: 5px;} .payment_type_svg img {border-radius: 3px; height: 28px;} </style></div> </div> </div> </div> <!--/Footer--> <style data-shopify>#laber_footer1 {padding-top: 60px ; padding-right: 0 ; padding-bottom: 60px ; padding-left: 0 ;background-color:#ffffff; }@media only screen and (max-width: 1024px) { #laber_footer1 {padding-top: 40px;padding-right: 0;padding-bottom: 40px;padding-left: 0;} }</style> </div> </footer><div id="shopify-section-menu-mobile-bottom" class="shopify-section menu-bottom"> <div class="apus-footer-mobile"> <ul><li> <a href="/" aria-label="link"> <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M12 18V15" stroke="#212529" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M10.0698 2.82L3.13978 8.37C2.35978 8.99 1.85978 10.3 2.02978 11.28L3.35978 19.24C3.59978 trăng tròn.66 4.95978 21.81 6.39978 21.81H17.5998C19.0298 21.81 trăng tròn.3998 trăng tròn.65 trăng tròn.6398 19.24L21.9698 11.28C22.1298 10.3 21.6298 8.99 trăng tròn.8598 8.37L13.9298 2.83C12.8598 1.97 11.1298 1.97 10.0698 2.82Z" stroke="#212529" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> </svg> <span>Trang Chủ</span> </a> </li><li> <a class="footer-search-btn push_side" href="#" data-id="#search_pupop" aria-label="link"> <i class="icon-search"></i> <span>Tìm Kiếm</span> </a> </li><li class="cart_mobile"> <a class="footer-mini-cart mini-cart push_side header-icon" href="/cart" data-id="#js_cart_popup" aria-label="link" > <svg width="26" height="22" viewBox="0 0 26 22" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M18.6557 19.8526C18.3711 19.8526 18.0982 19.7398 17.897 19.5389C17.6957 19.3379 17.5827 19.0654 17.5827 18.7813H15.4365C15.4365 19.6337 15.7757 trăng tròn.4512 16.3794 21.0539C16.9831 21.6567 17.8019 21.9953 18.6557 21.9953C19.5095 21.9953 trăng tròn.3283 21.6567 trăng tròn.9321 21.0539C21.5358 trăng tròn.4512 21.8749 19.6337 21.8749 18.7813H19.7288C19.7288 19.0654 19.6157 19.3379 19.4145 19.5389C19.2133 19.7398 18.9403 19.8526 18.6557 19.8526Z" fill="white"/> <path d="M11.1048 19.8526C10.8202 19.8526 10.5472 19.7398 10.346 19.5389C10.1447 19.3379 10.0317 19.0654 10.0317 18.7813H7.87549C7.87549 19.204 7.95888 19.6225 8.12089 trăng tròn.013C8.28291 trăng tròn.4036 8.52038 trăng tròn.7584 8.81975 21.0573C9.11912 21.3561 9.47452 21.5932 9.86566 21.755C10.2568 21.9167 10.676 22 11.0994 22C11.5228 22 11.942 21.9167 12.3331 21.755C12.7243 21.5932 13.0797 21.3561 13.379 21.0573C13.6784 trăng tròn.7584 13.9159 trăng tròn.4036 14.0779 trăng tròn.013C14.2399 19.6225 14.3233 19.204 14.3233 18.7813H12.1772C12.1772 19.0653 12.0642 19.3377 11.8631 19.5386C11.662 19.7395 11.3892 19.8525 11.1048 19.8526V19.8526Z" fill="white"/> <path d="M25.1035 2.12755C25.045 2.11761 24.9858 2.11268 24.9264 2.11282H7.75732C7.47272 2.11282 7.19978 2.22569 6.99854 2.4266C6.7973 2.62752 6.68425 2.90001 6.68425 3.18415C6.68425 3.46828 6.7973 3.74078 6.99854 3.94169C7.19978 4.1426 7.47272 4.25548 7.75732 4.25548H23.6595L23.3758 5.95487L21.8715 14.9688H7.87334L4.22491 5.95487L2.04859 0.62501C1.9335 0.374275 1.72598 0.177515 1.46924 0.0756873C1.2125 -0.0261399 0.926318 -0.0251882 0.670263 0.0783445C0.414208 0.181877 0.208012 0.380014 0.0945983 0.631508C-0.0188156 0.883003 -0.0307089 1.16848 0.0613942 1.42851L3.53613 9.94089L5.90761 16.2162C6.08266 16.7445 6.44415 17.1114 6.96593 17.1114H22.7803C23.0344 17.1115 23.2803 17.0216 23.4742 16.8577C23.6681 16.6938 23.7975 16.4664 23.8393 16.2162L25.5522 5.95487L25.9854 3.36025C26.0322 3.08003 25.9655 2.79274 25.8001 2.56158C25.6347 2.33041 25.3842 2.17429 25.1035 2.12755V2.12755Z" fill="white"/> </svg> <span class="header__counter js-cart-count cart-count" data-js-cart-count="0">0</span> <span>Giỏ Hàng</span> </a> </li><li> <a href="/account" aria-label="link"> <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M12.1202 12.78C12.0502 12.77 11.9602 12.77 11.8802 12.78C10.1202 12.72 8.72021 11.28 8.72021 9.51001C8.72021 7.70001 10.1802 6.23001 12.0002 6.23001C13.8102 6.23001 15.2802 7.70001 15.2802 9.51001C15.2702 11.28 13.8802 12.72 12.1202 12.78Z" stroke="#212529" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M18.7398 19.38C16.9598 21.01 14.5998 22 11.9998 22C9.39977 22 7.03977 21.01 5.25977 19.38C5.35977 18.44 5.95977 17.52 7.02977 16.8C9.76977 14.98 14.2498 14.98 16.9698 16.8C18.0398 17.52 18.6398 18.44 18.7398 19.38Z" stroke="#212529" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M12 22C17.5228 22 22 17.5228 22 12C22 6.47715 17.5228 2 12 2C6.47715 2 2 6.47715 2 12C2 17.5228 6.47715 22 12 22Z" stroke="#212529" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> </svg> <span>Tài Khoản</span> </a> </li><li> <a href="#" aria-label="link" class="push_side header-icon wishlist-icon" data-id="#wishlist_popup" title="Wishlist" > <i class="icon-heart"></i> <span class="header__counter count" data-js-wishlist-count="0">0</span> <span>Wishlist</span> </a> </li></ul> </div><style data-shopify>#laber_menu-mobile-bottom {background-color:; }</style></div><a class="back-to-top" href="#" aria-label="link"> <i class="icon-chevrons-up"></i> </a> <template id="template-wishlist-ajax"><div class="product-store-lists" data-js-product data-product-handle="" data-product-variant-id=""> <div class="product-store-lists__image "> <a href="" class="d-block"><img alt=""></a> </div> <div class="product-store-lists__content"> <div class="product-store-lists__title"> <h3><a href=""></a></h3> </div> <div class="product-store-lists__price"> <span class="price" data-js-product-price> <span></span> </span> </div> <span class="product-store-lists__remove btn-link js-store-lists-remove-wishlist" title="Huỷ"> <i class="icon-x"></i> </span> </div> </div> </template><template id="template-compare-ajax"><div class="product-store-lists" data-js-product data-product-handle="" data-product-variant-id=""> <div class="product-store-lists__image "> <a href="" class="d-block"><img alt=""></a> </div> <div class="product-store-lists__content"> <div class="product-store-lists__title"> <h3><a href=""></a></h3> </div> <div class="product-store-lists__price"> <span class="price" data-js-product-price> <span></span> </span> </div> <span class="product-store-lists__remove btn-link js-store-lists-remove-compare" title="Huỷ"> <i class="icon-x"></i> </span> </div> </div> </template><div class="popup js-popup" tabindex="0"> <div class="mask-overlay"></div> <div id="login_pupop" class="hero_canvas" data-include="/search/?view=login"> <div class="loading_bg"></div> </div> <div class="cms-popup-quickview mfp-with-anim" data-effect="mfp-move-horizontal" id="quick-view-modal"> </div> <div id="search_pupop" class="hero_canvas" data-include="/search?q=&view=ajax-product"> </div> <div class="js_lz_slpr dn" data-include="/search/?q=&view=cr_s_pp"></div> <div class="popup__bg" data-js-popup-bg></div><div class="popup__body" data-js-popup-name="wishlist" data-effect="mfp-move-horizontal" data-popup-right data-js-popup-ajax> <div id="wishlist_popup" class="popup-wishlist hero_canvas " data-popup-content> <div class="mini_cart_header"><h3 class="title">Wishlist</h3><i class="close_popup_ajax icon-x"></i></div> <div class="popup-wishlist_content popup_content js-popup-inner" > <div class="popup-wishlist_items list-item"> <div class="ajax-loading"></div> </div> <div class="popup-wishlist_buttons"> <a href="/pages/wishlist" class="btn btn--full">View wishlist</a> </div> </div> <div class="popup-wishlist_empty"> <div class="icon"> <svg width="119" height="119" viewBox="0 0 119 119" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M26.0346 89.8707C13.6486 78.2693 3 61.7359 3 40.4386C3 23.1205 16.9553 9.10938 34.1613 9.10938C44.3615 9.10938 53.3849 14.0413 59.0455 21.6635C64.706 14.0413 73.7854 9.10938 83.9297 9.10938C90.3749 9.10938 96.3717 11.0707 101.36 14.4895" stroke="#D7DBE0" stroke-width="6" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M113.633 31.0229C114.586 33.9934 115.091 37.188 115.091 40.4946C115.091 79.7265 78.7732 102.873 62.52 108.478C60.6144 109.15 57.4759 109.15 55.5704 108.478C51.9274 107.245 47.3318 105.115 42.3438 102.145" stroke="#D7DBE0" stroke-width="6" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M115.091 3L3 115.091" stroke="#D7DBE0" stroke-width="6" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> </svg> </div> <p>Wishlist is empty.</p> </div> </div> </div><div class="popup__body" data-js-popup-name="compare-full" data-effect="mfp-move-horizontal" data-popup-center> <div class="popup-compare-full mfp-with-anim" data-popup-content> <div class="popup-compare-full__head"> <h3 class="title">Compare</h3> <i class="icon-x" data-js-popup-close></i> </div> <div class="popup-compare-full__content"></div> </div> </div></div> <div id="js_cart_popup" class="hero_canvas"> <div class="mini_cart_header"> <div class="title">Giỏ Hàng </div> <script id="json-data-cart" type="application/json">{"note":null,"attributes":{},"original_total_price":0,"total_price":0,"total_discount":0,"total_weight":0.0,"item_count":0,"items":[],"requires_shipping":false,"currency":"VND","items_subtotal_price":0,"cart_level_discount_applications":[],"checkout_charge_amount":0}</script> <i class="close_popup_ajax icon-x"></i> </div> <div class="js-cart-inner cart-empty"> <div class="icon-cart-empty"> <svg width="71" height="71" viewBox="0 0 71 71" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M70.6467 37.8178C70.5702 37.0338 69.9916 36.3901 69.1367 36.1376L62.2007 34.0896L68.9531 27.3346C69.4014 26.8862 69.5889 26.2933 69.4678 25.708C69.3466 25.1227 68.933 24.6244 68.3331 24.341L59.6217 trăng tròn.2255C59.0524 19.9567 58.3415 trăng tròn.1409 58.0329 trăng tròn.6371C57.7246 21.1333 57.936 21.7535 58.5049 22.0223L67.0967 26.0813L59.9009 33.2797L37.1725 22.5419L41.3898 18.3232C41.8752 18.4785 42.3992 18.5632 42.9455 18.5632C44.6416 18.5632 46.1221 17.7453 46.8975 16.5386L53.4099 19.6153C53.5874 19.6991 53.7785 19.7389 53.9671 19.7389C54.3834 19.7389 54.7863 19.5451 54.9987 19.2036C55.307 18.7074 55.0955 18.0872 54.5265 17.8184L47.4696 14.4846C47.39 12.3681 45.392 10.6673 42.9456 10.6673C40.4491 10.6673 38.4179 12.4384 38.4179 14.6153C38.4179 15.5737 38.812 16.4532 39.4658 17.1378L35.3276 21.2775L27.9962 13.9436C27.304 13.2511 26.1738 13.073 25.2471 13.5106L22.3813 14.8645C22.0455 12.549 19.7741 10.7519 17.0289 10.7519C14.0533 10.7519 11.6323 12.8629 11.6323 15.4577C11.6323 16.8923 12.3734 18.1783 13.5383 19.0421L2.32195 24.341C1.72225 24.6244 1.30881 25.1225 1.18741 25.708C1.06631 26.2933 1.25381 26.8862 1.7021 27.3345L8.45433 34.0894L1.5185 36.1373C0.663654 36.3898 0.085057 37.0335 0.00849408 37.8175C-0.0680689 38.6014 0.377246 39.3213 1.17069 39.6962L9.31558 43.544V47.4009C9.31558 47.9652 9.84012 48.4227 10.4875 48.4227C11.1348 48.4227 11.6593 47.9652 11.6593 47.4009V44.6512L23.0544 50.0345C23.5405 50.2642 24.0829 50.381 24.6272 50.381C24.9832 50.381 25.3402 50.331 25.6827 50.2299L34.1559 47.7283V68.0589L12.1587 57.6665C11.8508 57.521 11.6595 57.2408 11.6595 56.9354V52.4453C11.6595 51.881 11.135 51.4235 10.4876 51.4235C9.84027 51.4235 9.31574 51.881 9.31574 52.4453V56.9354C9.31574 57.9915 9.97715 58.9601 11.0422 59.4633L33.757 70.1948C34.2489 70.4272 34.7884 70.5433 35.3279 70.5433C35.8675 70.5433 36.407 70.4271 36.8989 70.1948L59.6137 59.4633C60.6785 58.9601 61.3401 57.9915 61.3401 56.9354V43.5438L69.4848 39.696C70.2778 39.3216 70.7233 38.6018 70.6467 37.8178ZM37.9183 29.9126C42.0205 30.9181 44.8855 34.2166 44.8855 37.934C44.8855 38.9692 44.6722 39.9738 44.2506 40.9258L35.3276 45.1413L26.4046 40.9258C25.9832 39.9738 25.7697 38.9692 25.7697 37.934C25.7697 34.2051 28.6457 30.9038 32.7638 29.9058C33.3873 29.7547 33.7523 29.1913 33.579 28.6477C33.4059 28.104 32.7595 27.7858 32.1362 27.9368C27.0079 29.1798 23.4261 33.2906 23.4261 37.934C23.4261 38.4939 23.4782 39.0467 23.5782 39.5906L12.9475 34.5682L35.3279 23.9949L57.7082 34.5683L47.0775 39.5907C47.1775 39.0468 47.2296 38.4941 47.2296 37.9341C47.2296 33.3049 43.6616 29.1975 38.5528 27.9452C37.9297 27.7924 37.2826 28.1093 37.1076 28.6524C36.932 29.1957 37.295 29.7599 37.9183 29.9126ZM42.9455 12.7113C44.1497 12.7113 45.1295 13.5655 45.1295 14.6155C45.1295 15.6656 44.1497 16.52 42.9455 16.52C41.7412 16.52 40.7616 15.6656 40.7616 14.6155C40.7616 13.5655 41.7412 12.7113 42.9455 12.7113ZM17.0289 12.7959C18.7122 12.7959 trăng tròn.0819 13.99 trăng tròn.0819 15.4579C20.0819 16.9257 18.7122 18.12 17.0289 18.12C15.3456 18.12 13.9761 16.9258 13.9761 15.4579C13.9761 13.99 15.3456 12.7959 17.0289 12.7959ZM16.202 trăng tròn.1084C16.4717 trăng tròn.1447 16.7478 trăng tròn.1637 17.0289 trăng tròn.1637C19.213 trăng tròn.1637 21.0966 19.0259 21.9452 17.3951L26.2868 15.344L33.4824 22.5422L10.754 33.28L3.5582 26.0816L16.202 trăng tròn.1084ZM24.9308 48.2945C24.6802 48.3686 24.403 48.3478 24.1708 48.238L11.0509 42.0398C11.0475 42.0382 11.0439 42.0366 11.0404 42.0349L2.50695 38.0035L10.3786 35.6793L32.4084 46.087L24.9308 48.2945ZM58.9959 56.9358C58.9959 57.2412 58.8045 57.5214 58.4967 57.6669L36.4995 68.0593V47.7287L44.9727 50.2303C45.3152 50.3314 45.6722 50.3814 46.0283 50.3814C46.5724 50.3814 47.1149 50.2645 47.601 50.0349L58.996 44.6516V56.9358H58.9959ZM46.4842 48.238C46.2521 48.3478 45.9749 48.3686 45.7242 48.2945L38.2468 46.087L60.2767 35.6793L68.1483 38.0035L46.4842 48.238ZM68.385 38.0734C68.3848 38.0734 68.3847 38.0732 68.3844 38.0732L68.385 38.0734Z" fill="#D7DBE0"/> <path d="M44.0911 58.6479L41.4028 59.9179C40.8338 60.1867 40.6225 60.8069 40.9308 61.3031C41.143 61.6445 41.5461 61.8384 41.9624 61.8384C42.1508 61.8384 42.3422 61.7986 42.5195 61.7148L45.2078 60.4448C45.7769 60.176 45.9881 59.5558 45.6798 59.0596C45.3716 58.5634 44.6606 58.3789 44.0911 58.6479Z" fill="#D7DBE0"/> <path d="M21.5297 9.39234C21.7586 9.5918 22.0586 9.69167 22.3585 9.69167C22.6583 9.69167 22.9583 9.59194 23.1872 9.39234L24.1539 8.5494L25.1207 9.39234C25.3496 9.5918 25.6496 9.69167 25.9494 9.69167C26.2493 9.69167 26.5493 9.59194 26.7782 9.39234C27.2358 8.99328 27.2358 8.34626 26.7782 7.94734L25.8113 7.10427L26.7782 6.2612C27.2358 5.86214 27.2358 5.21512 26.7782 4.8162C26.3203 4.41714 25.5785 4.41714 25.1208 4.8162L24.1541 5.65914L23.1874 4.8162C22.7296 4.41714 21.9877 4.41714 21.53 4.8162C21.0724 5.21526 21.0724 5.86228 21.53 6.2612L22.4969 7.10427L21.53 7.94734C21.0721 8.34626 21.0721 8.99328 21.5297 9.39234Z" fill="#D7DBE0"/> <path d="M56.2241 16.086C56.453 16.2855 56.753 16.3853 57.0528 16.3853C57.3526 16.3853 57.6526 16.2856 57.8816 16.086L58.8483 15.2431L59.815 16.086C60.0439 16.2855 60.3439 16.3853 60.6437 16.3853C60.9436 16.3853 61.2436 16.2856 61.4725 16.086C61.9301 15.6869 61.9301 15.0399 61.4725 14.641L60.5056 13.7979L61.4725 12.9549C61.9301 12.5558 61.9301 11.9088 61.4725 11.5099C61.0147 11.1108 60.2728 11.1108 59.8151 11.5099L58.8484 12.3528L57.8817 11.5099C57.4239 11.1108 56.682 11.1108 56.2244 11.5099C55.7667 11.9089 55.7667 12.5559 56.2244 12.9549L57.1912 13.7979L56.2244 14.641C55.7664 15.0399 55.7664 15.6869 56.2241 16.086Z" fill="#D7DBE0"/> <path d="M49.7541 9.69083C52.5694 9.69083 54.8597 7.69378 54.8597 5.23908C54.8595 2.78425 52.5692 0.787201 49.7541 0.787201C46.9389 0.787201 44.6484 2.78425 44.6484 5.23908C44.6484 7.69378 46.9387 9.69083 49.7541 9.69083ZM49.7541 2.83085C51.2769 2.83085 52.5159 3.91112 52.5159 5.23908C52.5159 6.56691 51.2769 7.64718 49.7541 7.64718C48.2312 7.64718 46.9922 6.56691 46.9922 5.23908C46.9922 3.91112 48.2312 2.83085 49.7541 2.83085Z" fill="#D7DBE0"/> <path d="M35.195 39.0057C34.0659 39.0057 33.0003 39.3321 32.1928 39.9259C31.6981 40.2897 31.6351 40.9344 32.0525 41.3657C32.4695 41.7972 33.2089 41.852 33.7037 41.4882C34.0834 41.209 34.6265 41.0492 35.1951 41.0492H35.2029C35.7744 41.0507 36.3195 41.2135 36.699 41.496C36.9198 41.6603 37.1903 41.7405 37.4592 41.7405C37.7903 41.7405 38.1194 41.6189 38.3511 41.3821C38.7712 40.9529 38.7128 40.3078 38.2206 39.9414C37.4137 39.3409 36.3444 39.0084 35.2097 39.0054C35.2048 39.0057 35.1998 39.0057 35.195 39.0057Z" fill="#D7DBE0"/> <path d="M30.2373 35.9796H30.2263C29.5785 35.9713 29.0565 36.4301 29.0518 36.9943C29.0474 37.5586 29.5738 38.0193 30.221 38.0232H30.2293C30.8726 38.0232 31.3965 37.5703 31.401 37.0085C31.4055 36.4442 30.8846 35.9835 30.2373 35.9796Z" fill="#D7DBE0"/> <path d="M40.1992 38.0023C40.2033 38.0029 40.2075 38.0033 40.2116 38.004C40.2453 38.0097 40.2796 38.0145 40.3142 38.0176C40.3255 38.0186 40.3369 38.0186 40.3481 38.0193C40.3742 38.0209 40.4003 38.0231 40.4271 38.0232H40.4353C40.4756 38.0232 40.5155 38.0215 40.5549 38.0179C41.1466 37.9663 41.6085 37.5309 41.6085 37.0013C41.6085 36.4786 41.1583 36.0485 40.5778 35.9876C40.5725 35.9871 40.5674 35.986 40.5621 35.9856C40.5353 35.9831 40.508 35.9824 40.4807 35.9815C40.4682 35.9811 40.456 35.9797 40.4433 35.9796H40.4372C40.4371 35.9796 40.4367 35.9796 40.4366 35.9796H40.4324H40.4255C40.425 35.9796 40.4246 35.9796 40.4241 35.9796C39.7808 35.9796 39.2624 36.4325 39.2578 36.9943C39.2539 37.4907 39.6608 37.9065 40.1992 38.0023Z" fill="#D7DBE0"/> </svg> </div> <p>Giỏ sản phẩm đang được trống</p> <a href="/collections/all">Quay quay về cửa ngõ hàng</a> </div> </div> <div id="shopify-section-mobile_menu" class="shopify-section sc-menu-mobile"><link rel="preconnect" href=" //diendanmuaban.edu.vn/cdn/shop/t/45/assets/mobile_menu.css?v=111492501496507142481715166687" crossorigin> <link rel="preload" as="style" href="//diendanmuaban.edu.vn/cdn/shop/t/45/assets/mobile_menu.css?v=111492501496507142481715166687"> <link href="//diendanmuaban.edu.vn/cdn/shop/t/45/assets/mobile_menu.css?v=111492501496507142481715166687" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" /> <div class="js-menu-mobile-content box-menu-moible "> <div class="js-close-sidebar close-sidebar-btn">Đóng<i class="icon-x"></i></div> <div id="mobile_menu" class="menu-mobile"> <ul id="menu_mb_ul" class="nav-accordion laber_mb_menu"><li id="item_search" class="menu-item item-popup item-level-0" data-id="#search_pupop"> <div class="title_search h3">Bạn đang được dò thám tìm kiếm thành phầm gì?</div> <a href="/search" class="header-search push_side header-icon" data-id="#search_pupop" title="Tìm dò thám sản phẩm"> <span>Tìm dò thám sản phẩm</span> </a> </li><li id="item_mobile_menu-0" class="menu-item item-level-0"> <a href="#" target="_self"> <span> Trang Chủ</span> </a> </li><li id="item_menu_mb_FhGJjL" class="menu-item item-level-0"> <a href="/collections/mua-1-tang-1" target="_self"> <span> Mua 1 tặng 1</span> <span class="label" style="background-color: #ef262c"> Sale 50% </span> </a> </li><li id="item_menu_mb_FGTwnd" class="menu-item item-level-0"> <a href="/collections/sieu-sale-cuoi-thang-vitamin-giam-8" target="_self"> <span class="icon"><i class="las la-campground"></i></span> <span> Giảm 8% Vitamin</span> </a> </li><li id="item_menu_mb_immnWt" class="menu-item item-level-0"> <a href="/collections/deal-cuoi-thang" target="_self"> <span> Deal Cuối Tháng</span> <span class="label" style="background-color: #ef262c"> Tiết kiệm 500K </span> </a> </li><li id="item_menu_mb_WcF9hq" class="menu-item item-level-0"> <a href="/collections/blackmores-xa-kho-gia-von" target="_self"> <span class="icon"><i class="las la-campground"></i></span> <span> Blackmores Xả Kho Giá Vốn</span> <span class="label" style="background-color: #ef262c"> Giảm 30% </span> </a> </li><li id="item_menu_mb_FAzNKG" class="menu-item item-level-0"> <a href="/collections/combo-suc-khoe" target="_self"> <span class="icon"><i class="las la-campground"></i></span> <span> Combo Sức Khoẻ</span> <span class="label" style="background-color: #ef262c"> Giảm 30% </span> </a> </li><li id="item_menu_mb_dLgKcq" class="menu-item item-level-0"> <a href="/collections/thanh-ly-xa-kho" target="_self"> <span class="icon"><i class="las la-campground"></i></span> <span> Thanh Lý - Xả Kho</span> <span class="label" style="background-color: #ef262c"> Giảm 30% </span> </a> </li><li id="item_mobile_menu-1" class="menu-item item-level-0 has-children" > <a href="/collections/whey-protein-tang-co" target="_self"> <span>Whey Protein | Tăng Cơ <span class="label" style="background-color: #ef262c">Sale 200k</span> </span> </a> <ul class="sub-menu"><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/collections/whey-protein-concentrate">Whey Protein Concentrate</a> </li><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/collections/whey-protein-isolate">Whey Protein Isolate </a> </li><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/collections/whey-protein-hydrolized">Whey Protein Hydrolyzed</a> </li><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/collections/whey-protein-blend">Whey Protein Blend</a> </li><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/collections/casein-protein">Whey Protein Casein</a> </li><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/collections/protein-thuc-vat">Protein Thực Vật</a> </li></ul> </li><li id="item_mobile_menu-2" class="menu-item item-level-0 has-children" > <a href="/collections/mass-gainer" target="_self"> <span>Mass Gainer | Tăng Cân <span class="label" style="background-color: #ea0d42">Sale 5%</span> </span> </a> <ul class="sub-menu"><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/collections/mass-cao-nang-luong">Mass Cao Năng Lượng</a> </li><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/collections/mass-trung-nang-luong">Mass Trung Năng Lượng</a> </li><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/collections/mass-khong-duong-lactose">Mass Không Lactose</a> </li></ul> </li><li id="item_mobile_menu-3" class="menu-item item-level-0 has-children" > <a href="/collections/tang-suc-manh" target="_self"> <span>Pre-Workout | Tăng Sức Mạnh </span> </a> <ul class="sub-menu"><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/collections/da-chat">Đa Chất</a> </li><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/collections/don-chat">Đơn Chất</a> </li></ul> </li><li id="item_bfaaacc1-352e-4bcf-a85c-6acc61513262" class="menu-item item-level-0"> <a href="/collections/phuc-hoi-co-bap" target="_self"> <span> BCAA & EAA | Phục Hồi Cơ Bắp</span> <span class="label" style="background-color: #ef262c"> Sale 100k </span> </a> </li><li id="item_d968b3bf-ca09-45f4-8b85-b4f2e6c75699" class="menu-item item-level-0 has-children" > <a href="/collections/vitamin-khoang-chat-1" target="_self"> <span>Vitamin | Khoáng Chất <span class="label" style="background-color: #ea0d42">Sale 300k</span> </span> </a> <ul class="sub-menu"><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/collections/vitamin-khoang-chat-tang-de-khang">Tăng Đề Kháng</a> </li><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/collections/vitamin-khoang-chat-bao-ve-gan">Bảo Vệ Gan</a> </li><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/collections/vitamin-khoang-chat-ho-tro-xuong-khop">Hỗ Trợ Xương Khớp</a> </li><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/collections/vitamin-khoang-chat-tang-hormon-noi-sinh">Tăng Hormon Nội Sinh</a> </li><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/collections/vitamin-khoang-chat-ho-tro-da-mong-toc">Hỗ Trợ Da - Móng - Tóc</a> </li><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/collections/vitamin-khoang-chat-bao-ve-tim-mach">Bảo Vệ Tim Mạch</a> </li><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/collections/vitamin-khoang-chat-ho-tro-giac-ngu">Hỗ Trợ Giấc Ngủ</a> </li></ul> </li><li id="item_81edb8fb-8eb0-4f51-bc70-8af70bda6305" class="menu-item item-level-0"> <a href="/collections/diet-food-thuc-pham-an-kieng" target="_self"> <span class="icon"><i class="las la-campground"></i></span> <span> Diet Food | Thức hốc Kiêng</span> </a> </li><li id="item_dfe56842-7886-4647-98c0-aad307037fbd" class="menu-item item-level-0"> <a href="/collections/fast-burner-giam-can" target="_self"> <span class="icon"><i class="las la-campground"></i></span> <span> Fat Burner | Giảm Cân</span> </a> </li><li id="item_fef4622d-49b9-4b90-976f-9ae4776a4e8b" class="menu-item item-level-0"> <a href="/collections/thoi-trang-phu-kien" target="_self"> <span class="icon"><i class="las la-campground"></i></span> <span> Phụ Kiện</span> </a> </li><li id="item_2b8c3331-efc6-4bb3-bceb-fc2380f12f3d" class="menu-item item-level-0 has-children" > <a href="#" target="_self"> <span class="icon"><i class="las la-campground"></i></span> <span>Kiến Thức </span> </a> <ul class="sub-menu"><li class="menu-item item-level-1 active"> <a href="/blogs/kien-thuc-the-hinh">Kiến Thức Thể Hình</a> </li><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/blogs/danh-gia-san-pham">Đánh Giá Sản Phẩm</a> </li><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/blogs/huong-dan-tap-luyen">Hướng Dẫn Tập Luyện</a> </li></ul> </li><li id="item_79df40be-0cc2-49d9-b2b5-c740f951705d" class="menu-item item-level-0 has-children" > <a href="#" target="_self"> <span>Tiện Ích </span> </a> <ul class="sub-menu"><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/blogs/tien-ich-cua-tgw/test">Đo TDEE</a> </li><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/blogs/tien-ich-cua-tgw/uu-dai-cuc-hoi-chao-don-thanh-vien-moi">Voucher 30k</a> </li><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/blogs/tien-ich-cua-tgw/inbody-test-bao-nhieu-la-chuan-cach-doc-cac-chi-so-inbody">Đo Inbody - Hướng Dẫn</a> </li></ul> </li><li id="item_ec014681-ab43-4edf-8dc5-5ae4456a4c16" class="menu-item item-level-0 has-children" > <a href="/blogs/tin-tuc" target="_self"> <span class="icon"><i class="las la-campground"></i></span> <span>Blog </span> </a> <ul class="sub-menu"><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/blogs/tin-tuc">Tin Tức Làng Gym</a> </li><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/blogs/cau-chuyen">Câu Chuyện Khách Hàng</a> </li><li class="menu-item item-level-1"> <a href="/blogs/nhat-ky-tap-luyen">Kiến Thức Dinh Dưỡng</a> </li></ul> </li> <li class="item_signin menu-item item-popup item-level-0"> <a href="/account/login" data-id="#login_pupop" class="push_side header-icon" title="Đăng Nhập / Đăng Ký" > <span class="icon"><i class="icon-users"></i></span> <span>Đăng Nhập / Đăng Ký</span> </a> </li> <li id="item_contact" class="menu-item item-level-0"> <p class="menu_contact_title"> <span>Liên Hệ Với Chúng Tôi</span></p> <div class="menu_contact_text"><p><span class="title">Hotline</span><a href="tel:+84909706510">+84909706510</a></p> <p><span class="title">Email Support</span> <a href="mailto:info@thegioiwhey.com">info@thegioiwhey.com</a></p> </div> </li></ul> <style data-shopify> :root { --color-bg-menu-mobile:#ffffff; --color-bd-menu-mobile:#e5e8ec; --color-text-menu-mobile:#212529; --color-text-menu-mobile-hover:#2b38d1; } </style> </div> </div></div> <div class="js-mobile_bkg_show mobile_bkg_show"></div> </div> <script> window.shopUrl = 'https://diendanmuaban.edu.vn'; window.routes = { cart_add_url: '/cart/add', cart_change_url: '/cart/change', cart_update_url: '/cart/update', cart_url: '/cart', predictive_search_url: '/search/suggest' }; </script> <!-- <script defer src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11/swiper-bundle.min.js"></script> --> <script src="//diendanmuaban.edu.vn/cdn/shop/t/45/assets/swiper-bundle.min.js?v=115785340122829458061702095920" type="text/javascript"></script> <script> function openVoucherModal(name, value, code, from_price) { const modal = document.getElementById("voucher-detail-modal"); modal.querySelector( ".voucher_title" ).innerText = `voucher ${name} - rời ${value}`; modal.querySelector(".voucher_code").innerText = code; modal.querySelector(".voucher_from_price").innerText = from_price; modal.classList.remove("hidden"); } function closeVoucherModal() { const modal = document.getElementById("voucher-detail-modal"); modal.classList.add("hidden"); } function copyToClipboard(code, button) { navigator.clipboard.writeText(code); button.style.opacity = 0.7; } function initVoucherCarousel() { // console.log('init carousel'); const swiper = new Swiper(".voucher-swiper", { // Optional parameters breakpoints: { 0: { slidesPerView: 1.2, spaceBetween: 12, }, 400: { slidesPerView: 1.6, spaceBetween: 12, }, 550: { slidesPerView: 1.8, spaceBetween: 12, }, 680: { slidesPerView: 2.2, spaceBetween: 32, }, 760: { slidesPerView: 2.8, spaceBetween: 32, }, 890: { slidesPerView: 3.2, spaceBetween: 32, }, 1200: { slidesPerView: 4, spaceBetween: 32, }, }, spaceBetween: 32, // If we need pagination pagination: { el: ".swiper-pagination", }, }); }; initVoucherCarousel() </script><!--Gem_Page_Footer_Script--> <!-- "snippets/gem-app-footer-scripts.liquid" was not rendered, the associated tiện ích was uninstalled --> <!--End_Gem_Page_Footer_Script--> <style> </style> <div id="shopify-block-9468172321995857178" class="shopify-block shopify-app-block"><script id="boosterkit-config"> // place the tiện ích at the bottom of body const newApp = document.createElement('div'); newApp.setAttribute('id', 'qikify-boosterkit'); document.body.appendChild(newApp); // 0 means absence of data _BK = { entries: [{"title":"Sản phẩm tặng kèm:","description":"","trigger_type":"collections","enable_discount":true,"discount_type":"percentage","discount_method":"code","discount_value_percentage":"100","enable_offer_quantity":true,"offer_quantity_limit":"1","badge_background_color":"#D96730","badge_text_color":"#ffffff","starts_at":"2023-11-10T02:55:26Z","ends_at":null,"trigger_data_excludes":[],"offer_product_data":[{"id":"927810322468","title":"Shaker Powder 650ml","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/DSC08882.png?v=1698748724"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","enablePreSelected":false,"handle":"shaker-bulk-powder-650ml"},{"id":"7983650570401","title":"Sample Vitaxtrong Iso Pro","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/sample-iso-pro.webp?v=1713615504"},"totalVariants":2,"variants":"ALL","enablePreSelected":false,"handle":"vitaxtrong-iso-pro-5lbs-2-3kg-sao-chep"},{"id":"7988462616737","title":"Combo 3 Sample Applied Nutrition Clear Vegan Protein 15g","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/Sample-clear-vegan.webp?v=1713782110"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","handle":"sample-applied-nutrition-clear-vegan-protein-15g-sao-chep"},{"id":"7988466450593","title":"Combo 3 Sample Trec Nutrition BCAA HIGH SPEED","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/Sample-bcaa-high-speed_640b9c64-4bb4-4274-a39f-fbf3d0c58605.webp?v=1713782245"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","handle":"sample-trec-nutrition-bcaa-high-speed-sao-chep"},{"id":"7202927378593","title":"Găng tay tập dượt thể hình Freestyle","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/Gang-tay-Freestyle.webp?v=1714624797"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","handle":"gang-tay-t-p-gym-harbinger-men-s-power-and-women"}],"enable_combinations_products":true,"enable_ends_at":false,"async_usage_count":50,"trigger_data_products":[{"id":"1306908327972","title":"Rule1 Casein 4lbs","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/28.png?v=1663912543"},"totalVariants":6,"variants":"ALL","handle":"rule1-casein-5lbs"},{"id":"10113468361","title":"Gold Standard 100% Whey 10lbs (4.6kg)","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/1_d6c83cec-cb4a-4a1d-9d73-d4bb18321f34.png?v=1663911270"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","handle":"gold-whey-10lbs"},{"id":"10119786633","title":"Gold Standard 100% Whey 5lbs (2.3kg)","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/2_4d3636af-e2d7-40fc-a9a5-ebb2c5c99030.png?v=1663911480"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","handle":"gold-standard-100-whey-5lbs"},{"id":"10125563273","title":"Gold Standard 100% Whey 2lbs (0.9kg)","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/3_9d6d0d10-a0c7-4afc-926f-aacee9e837c9.png?v=1663911446"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","handle":"gold-whey-2lbs"},{"id":"10169951433","title":"NitroTech 100% Whey Gold 5lbs (2.3kg)","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/16.png?v=1663912203"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","handle":"nitrotech-gold-whey-6lbs"},{"id":"10119913673","title":"Impact Whey Protein 1kg","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/Screen_Shot_2019-11-07_at_5.27.53_PM_dc6b68b3-41c6-400d-86ad-40134c707062.jpg?v=1573122956"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","handle":"impact-whey-protein-1kg"},{"id":"10170834889","title":"Platinum Hydro Whey 3lbs (1.6kg)","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/25.png?v=1663912435"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","handle":"platinum-hydrowhey-3-5lbs"},{"id":"398533328932","title":"NitroTech 100% Whey Gold 8lbs (3.6kg)","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/18.png?v=1663912166"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","handle":"copy-of-nitrotech-gold-whey-6lbs"},{"id":"790111944740","title":"PURE WHEY ISOLATE 5.5Lbs","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/26.png?v=1663912473"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","handle":"pure-whey-isolate-5-5lbs"},{"id":"1201489969188","title":"VP2 Whey Protein Isolate 2Lbs","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/40.png?v=1663913066"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","handle":"vp2-protein-hydrolyzed-2lbs"},{"id":"1307323007012","title":"100% Real Whey Protein VitaXtrong 5lbs (4.6kg)","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/100-real-whey-protein-2lbs-wtm.webp?v=1675848919"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","handle":"100-real-whey-protein-vitaxtrong-5lbs"},{"id":"1307400273956","title":"Real Whey Protein VitaXtrong 10lbs","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/100_real_whey_10lbs_done.png?v=1556453873"},"totalVariants":2,"variants":"ALL","handle":"100-real-whey-protein-vitaxtrong-10lbs"},{"id":"1339131297828","title":"Rule1 Whey Blend 5lbs","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/34.png?v=1663912765"},"totalVariants":8,"variants":"ALL","handle":"rule1-whey-blend"},{"id":"1339250999332","title":"Rule1 Whey Blend 10Lbs","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/32.png?v=1663912689"},"totalVariants":3,"variants":"ALL","handle":"rule1-whey-blend-10lbs"},{"id":"1484640682020","title":"Scivation X\bTEND PRO Whey Isolate 5lbs","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/36.png?v=1663912837"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","handle":"scivation-xtend-pro-whey-isolate-5lbs"},{"id":"1558351937572","title":"IsoTope 100% Whey Protein Isolate 5lbs (2.3kg)","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/27.png?v=1663912509"},"totalVariants":6,"variants":"ALL","handle":"isotope-5lbs"},{"id":"4351950979204","title":"Impact Whey Protein 5.5lbs","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/Screen_Shot_2019-11-07_at_5.27.53_PM_73fe3597-4953-471d-aa02-9a258a8e8400.jpg?v=1573122910"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","handle":"impact-whey-protein-5-5lbs"},{"id":"4351951143044","title":"Impact Whey Protein 11lbs","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/Screen_Shot_2019-11-07_at_5.27.53_PM.jpg?v=1573122887"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","handle":"impact-whey-protein-11lbs"},{"id":"4351952093316","title":"Impact Whey Isolate 2.2lbs","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/impact_whey_isolate_bag_13.jpg?v=1573123411"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","handle":"impact-whey-isolate-2-2lbs"},{"id":"4351954256004","title":"Impact Whey Isolate 5.5lbs","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/impact_whey_isolate_bag_13_201686ec-872d-49bb-bd9b-422bdf0a16f4.jpg?v=1573123681"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","handle":"impact-whey-isolate-5-5lbs"},{"id":"4351954452612","title":"Impact Whey Isolate 11lbs","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/impact_whey_isolate_bag_13_5ad11967-b4f1-49d4-9629-e047d4ed8a38.jpg?v=1573123748"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","handle":"impact-whey-isolate-11lbs"},{"id":"6650554744993","title":"Hydro Whey Zero 4lbs (1.8kg)","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/Biotech-Hydro-Whey-Zero-4lbs-1.jpg?v=1667640360"},"totalVariants":6,"variants":"ALL","handle":"s-a-tang-c-hydro-whey-zero-biotechusa-1-8lbs"},{"id":"7202338701473","title":"Whey WPC80 5lbs (2.27kg)","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/24.png?v=1663912405"},"totalVariants":15,"variants":"ALL","handle":"b-n-sao-c-a-ostrovit-whey-wpc80-2-27kg-1"},{"id":"7548511617185","title":"Kevin Levrone GOLD ISO - Pure Whey Protein Isolate, 2 KG (66 Servings)","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/43.png?v=1664516364"},"totalVariants":3,"variants":"ALL","handle":"kevin-levrone-gold-iso-pure-whey-protein-isolate-2-kg-66-servings"},{"id":"7592024015009","title":"Whey Protein 4.4lbs (2kg)","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/warrior.whey.2kg.salted.caramel_1024x_11ccdaa2-4140-4b19-a75f-2cf28f867f53.webp?v=1668495873"},"totalVariants":2,"variants":"ALL","handle":"warrior-whey-2kg-80-lan-dung"},{"id":"7635636715681","title":"Whey Protein Isolate 4lbs (1.8kg)","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/100-percentage-whey-isolate-1800g-raspberry.jpg?v=1673601295"},"totalVariants":18,"variants":"ALL","handle":"ostrovit-whey-protein-isolate-1-8kg"},{"id":"7654634881185","title":"100% Real Whey Protein 5lbs (2.3kg)","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/100-real-whey-protein-2lbs-wtm.jpg?v=1676023821"},"totalVariants":2,"variants":"ALL","handle":"100-real-whey-protein-vitaxtrong-5lbs-2"},{"id":"7659049844897","title":"Iso Whey Zero 5lbs (2.3kg)","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/products/iso-whey-zero-chocolate.webp?v=1676890384"},"totalVariants":6,"variants":"ALL","handle":"sua-tang-co-iso-whey-zero-biotechusa-2-27kg"},{"id":"7693379305633","title":"Whey Protein Isolate 5lbs (2.3kg)","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/100-percentage-whey-isolate-2270g.webp?v=1685430532"},"totalVariants":27,"variants":"ALL","handle":"ban-sao-cua-ostrovit-whey-protein-isolate-5lbs-2-3kg"},{"id":"7704402591905","title":"100% Real Whey Protein 10lbs (4.6kg)","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/100-real-whey-protein-2lbs-wtm_6ca3b95a-0599-41a1-b8c5-379b2a1b56c4.jpg?v=1695629126"},"totalVariants":2,"variants":"ALL","handle":"real-whey-protein-vitaxtrong-10lbs"},{"id":"7719605043361","title":"Gold Isolate Whey Protein 5lbs (2.3kg)","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/upl_amix_gold_whey_protein_isolate_5lbs_1677553397_image_1677553397.jpg?v=1697597005"},"totalVariants":4,"variants":"ALL","handle":"amix-gold-whey-protein-isolate-5lbs"},{"id":"7739365720225","title":"Applied Nutrition Clear Whey Protein 875G 35 phiên dùng","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/clear-whey_protein-cranberry-and-pomegranate-875gram_addaace2df4746d58dfb0102dab19835.webp?v=1690771579"},"totalVariants":5,"variants":"ALL","handle":"applied-nutrition-clear-whey-protein-875g-35-lan-dung"},{"id":"7739375845537","title":"ZProtein Blend Premium Whey Protein (5 LBS) - 73 phiên dùng","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/hinh-can-lam-khung-hang-loat-1683357305884.webp?v=1690776364"},"totalVariants":1,"variants":"ALL","handle":"zprotein-blend-premium-whey-protein-5-lbs-73-lan-dung"},{"id":"7769091309729","title":"PVL ISO Gold - Premium Whey Protein With Probiotic, 5 Lbs (2.27kg)","image":{"url":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/2105/8233/files/iso-gold1.webp?v=1695985332"},"totalVariants":7,"variants":"ALL","handle":"pvl-iso-gold-premium-whey-protein-with-probiotic-5-lbs-2-27kg"}],"badge_label":"Quà tặng hấp dẫn","trigger_data_collections_root":[{"id":"383689929","title":"Whey Protein tăng cơ","handle":"whey-protein-tang-co","gid":"gid://shopify/Collection/383689929"},{"id":"395031625","title":"Mass gainer tăng cân","handle":"mass-gainer","gid":"gid://shopify/Collection/395031625"}],"trigger_data_collections":["gid://shopify/Collection/383689929","gid://shopify/Collection/395031625"],"discount_value_fixed":4000000,"enable_combinations_shipping":false,"discount_code":"QIKIFY-S0CEYE","enable_display_conditions":false,"display_conditions":{"type":"and","conditions":[{"type":"product-price","operator":"greater"}]},"discount_id":"1144301420705","enable_discount_usage_limit":false,"discount_usage_limit":null,"enable_trigger_data_collection_excludes":false,"enable_limit_item":true,"limit_item":"1","id":287498,"type":"bogo","created_at":"2023-11-10 02:55:32","updated_at":"2024-05-18 19:26:50"}], subscriptions: {"name":"boosterkit-free","kind":"subscription","conversion_revenue_expires_at":"2024-05-19T16:53:39.000000Z","over_capacity":false}, instanceConfig: {"boosterkit_settings":{"hide_watermark":true,"popup_limit_offers":"5","popup_offer_priority_type":"random","embed_bundle_layout":"vertical","template":"default","popup_background_color":"#FFFFFF","popup_text_primary_color":"#000000","highlight_color":"#3847D1","button_primary_bg_color":"#3847D1","button_primary_text_color":"#FFFFFF","button_secondary_bg_color":"#FDE991","button_secondary_text_color":"#000000"},"updated_at":"2024-04-22 09:07:06","config":null}, version: 3, storeFrontAccessToken: "f080d73943e1845d28e1da93f7ee13a0", generalTranslation: {"default":{"remove_button_text":"Remove","sold_out_button_text":"Sold out","pick_button_text":"Pick","upgrade_button_text":"Mua ngay","continue_shopping":"Continue Shopping","checkout_button_text":"Checkout","total_text":"Giá: ","item_text":"Item","selected_items_text":"{selected_items} Được lựa chọn một trong mỗi rubi tặng mặt mày dưới:","common_error":"Something went wrong.","not_enough_quantity_error":"Buy {quantity} more to tướng get miễn phí gift.","free_offer_text":"Miễn phí","grab_offer_button_text":"Tiếp tục","bundle_button_text":"Choose this bundle","volume_button_text":"Grab this deal","upsurge_button_text":"Thêm nhập giỏ hàng","out_of_stock_button_text":"Out of stock","add_more_button_text":"Add {quantity} more","cart_widget_subtotal_original_text":"Subtotal (original)","cart_widget_subtotal_text":"Subtotal","cart_widget_discount_text":"Discount","cart_widget_info_text":"Taxes and shipping calculated at checkout","package_deal_reward_message":"You're {amount} away from discounts {discount}","package_deal_reward_label":"Package deal","package_deal_reward_done_message":"Congratulation! You unlock a discount. Checkout now!","buy_more_to_get_gift_text":"Buy <strong>{amount}</strong> more to tướng get","skip_offer_button_text":"More offers"}}, bogoTranslation: 0, bundleTranslation: 0, orderGoalTranslation: 0, cartUpsellTranslation: 0, volumeTranslation: 0, freeGiftTranslation: 0, upsurgeTranslation: 0, shippingGoalTranslation: 0, giftGoalTranslation: 0, } qbkStore = { productData: {}, page: "article", currency: "VND", moneyFormat: "{{amount_no_decimals_with_comma_separator}}₫", market: "2886828193", country: "VN", shop: "thegioiwhey.myshopify.com", designMode: false, shopLocale: { iso_code: "en", primary: true, root_url: "/", } } </script> <script src="https://cdn.shopify.com/extensions/76bed0c6-b8a7-4000-ab71-43b9d03c91dc/qikify-upsell-bundle-128/assets/boosterkit-v2.js" defer="defer"></script> <style id="qikify-boosterkit-custom-style"></style> <script id="qikify-boosterkit-custom-script"></script> </div></body> </html>

BÀI VIẾT NỔI BẬT