Trước tiên, ta sẽ bỏ qua những điều kiện buộc phải mang của 1 nhân viên kế toán như tri thức về kế toán, sự cẩn thận, buộc phải cù và các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người khiến kế toán vì...