Em đoán chơi cái nhé: Thường thư quốc tế có dấu máy bay par avion thế nhưng 2 cái đầu có đóng dấu máy bay, nhưng bưu điện cố tình đóng dấu gì đó hình như có nghĩa là quốc tế thì phải đè lên để che...